Журналистика и медии

Учебната програма е предназначена за кандидати, които са завършили бакалавърска степен, но не във Факултета по журналистика и масова комуникация и имат желание да получат магистърска степен по журналистика.

Брой семестри
3 семестъра
Форма на обучение
Задочна

Goals

Учебната програма е предназначена за кандидати, които са завършили бакалавърска степен, но не във Факултета по журналистика и масова комуникация и имат желание да получат магистърска степен по журналистика. Тя е насочена към хора, които имат желание да се реализират като професионални журналисти,медийни експерти и добре подготвени специалисти в условията на предизвикателствата на новото време.

Requirements

В магистърската програма могат да кандидатстват бакалаври или магистри, завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.
За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Acceptance

Платено обучение - диплома за висше образование (степен "бакалавър" или "магистър")

Медиен дизайн

(за придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища)

Брой семестри
3 семестъра

Goals

Медийният дизайн е част от комуникационния процес, занимаващ се с трансформацията на информацията и превръщането ѝ в послание, релевантно и близко до потребителя. Магистърската програма по „Медиен дизайн” е фокусирана към спецификата, целите и тенденциите в редакционното публикуване.

Requirements

В магистърската програма по медиен дизайн могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Acceptance

Платено обучение - диплома за висше образование (степен "бакалавър" или "магистър")

Продуцентство и креативна индустрия

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ във ФЖМК, както и за завършилите специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Режисура“ в други висши училища

Брой семестри
2
Форма на обучение
Задочна

Goals

Магистърската програма “Продуцентство и креативна индустрия” (за специалисти) обхваща основни аспекти в две важни области на публичната комуникация - продуцентството и креативната индустрия. Динамично развиващия се аудио-визуален пазар изисква силна конкурентност. В това отношение участниците в програмата ще придобият специализирани познания за производството на медийни продукти, за организирането на събития и ПР кампании, както и за спецификата на креативната индустрия.

Requirements

В магистърската програма по продуцентство и креативна индустрия могат да кандидатстват завършилите бакалавърска степен във ФЖМК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и завършилите специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Режисура“ в други висши училища в страната.

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Международна журналистика

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ във всички специалности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища

Брой семестри
3
Форма на обучение
Задочна

Goals

„Международна журналистика” е програма, която предлага знания и практически умения в няколко научни области – комуникационна, икономическа, политическа, информационна, историческа наука. Магистърската програма е насочена към усвояването от студентите на основни знания по журналистика и в областта на международните отношения – както общотеоретични, така и фокусирани около актуални съвременни процеси.

Requirements

В магистърската програма могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска или магистърска степен във всички специалности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Вътрешнополитическа журналистика

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Книгоиздаване“ и „Връзки с обществеността“ на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Брой семестри
3
Форма на обучение
Задочна

Goals

Програмата цели да се получат познания за журналистическата професия, практически умения за писане по вътрешни теми: запознава с актуални социални процеси и формира способностите да се анализират.

Requirements

В магистърската програма могат да кандидатстват лица, завършили бакалавърска или магистърска степен по специалностите „Книгоиздаване“ и „Връзки с обществеността“ на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Дигитални медии и видеоигри

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Брой семестри
3
Форма на обучение
Задочна

Goals

Магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ е интердисциплинарна и е широко отворена за студенти, завършили различни специалности – от сферите на хуманитарните и социалните, но също така и на точните науки.

Requirements

В магистърската програма могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Acceptance

диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър”)

Спортна журналистика

За кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Брой семестри
3
Форма на обучение
Задочна

Goals

Магистърската програма по спортна журналистика цели да подготви квалифицирани специалисти, които да придобият основни познания и умения за работа в спортните отдели на медиите. Тя дава на студентите необходимите теоретични знания и професионални учения в областта на журналистиката. Чрез обучението си в тази магистърска програма се очаква общо издигане както на дейността на самите медии, в които студентите ни ще работят, така и на медиакултурата на обществото ни.

Requirements

В магистърската програма могат да кандидатстват бакалаври или магистри завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Връзки с обществеността

За кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.

Брой семестри
3
Форма на обучение
Задочна

Goals

В магистърската програма връзки с обществеността могат да кандидатстват бакалаври и магистри завършили други висши училища. Магистърската програма осигурява фундаментална подготовка и практическо обучение в областта на комуникацията, връзките с обществеността (пъблик рилейшънс), рекламата и интегрираните стратегически комуникации.

Requirements

В магистърската програма по връзки с обществеността могат да кандидатстват бакалаври и магистри, завършили други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Реклама и публична комуникация

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалностите „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“ във ФЖМК и в други висши училища.

Брой семестри
2
Форма на обучение
Задочна

Goals

Магистърската програма осигурява задълбочаване и разширяване на фундаменталната подготовка в областта на връзките с обществеността, маркетинговите комуникации и рекламата. Тя предоставя възможност за развиване на теоретичните, практико-приложни познания и професионалните умения на специалистите, като същевременно предлага и знания в специализирани направления.

Requirements

В магистърската програма могат да кандидатстват завършилите специалностите Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване във ФЖМК и в други висши училища в страната.

За обучение в магистърските програми на ФЖМК се приемат кандидати с общ успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от ДОБЪР. Магистърските програми на ФЖМК започват при минимален брой студенти 15 души за група.

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Традиционно и дигитално публикуване

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Брой семестри
3
Форма на обучение
Задочна

Goals

Магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“ цели да подготви квалифицирани специалисти с професионални компетентности в областта на класическия и дигиталния редакционно-издателски процес. Обучението е съобразено с традиционните и новите форми на съществуване и разпространение на текстовете, с тяхното взаимодействие, с особеностите на медийните носители на съдържанието, както и със спецификите при подготовката и публикуването на издания в съответствие с настъпилите промени в комуникационната среда.

Requirements

В магистърската програма могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Журналистика”, „Връзки с обществеността” и „Книгоиздаване” на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Лайфстайл журналистика

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.
(програмата стартира от летен семестър на учебната 2021/2022 г.)

Брой семестри
3
Форма на обучение
Задочна

Goals

Магистърската програма по „Лайфстайл журналистика“ е иновативна образователна програма в областта на специализираната журналистика, която създава възможност за получаването на разнообразни познания в широк спектър от области на културата като изкуството, театъра, литературата, киното и модата, както и на умения за работа в различни медийни формати (печат, радио, телевизия и интернет).

Requirements

В магистърската програма могат да кандидатстват бакалаври или магистри завършили Софийски университет „Св. Климент Охридски“ или други висши училища.

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)

Онлайн журналистика и медии

За придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от специалностите „Книгоиздаване“ и „Връзки с обществеността“ на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.
(програмата започва от летен семестър на учебната 2021/2022 г.)

Брой семестри
3
Форма на обучение
Задочна

Goals

Магистърската програма „Онлайн журналистика и медии“ (за неспециалисти) има за цел да подготви бъдещите журналисти за работа в динамичната дигитална среда, като им даде задълбочени познания в областта на журналистическата теория и практика, поставяйки акцент върху спецификите, реалностите и предизвикателствата в новите медии.

Requirements

В магистърската програма по онлайн журналистика и медии могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите Книгоиздаване и Връзки с обществеността на ФЖМК и бакалаври или магистри от други специалности на други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши училища.

 

Acceptance

платено обучение – диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“)