За допълнителна информация:
Тел: 02/9308 409
Имейл: hvladova@uni-sofia.bg, fjmc_mag@abv.bg
 


Кандидатите подават документи за кандидатстване чрез електронната система на факултета. Достъпът до електронната система изисква регистрация на кандидатите чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

При кандидатстване кандидатите прикачват електронно копия на изискуемите документи.

Плащането на таксата се извършва в електронната система само по указаните в нея начини и налични варианти за внасяне на таксата.

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер. Регистрацията се счита за валидна и се добива право на участие в класиране след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

Електронната система ще бъде активна от 30.08.2021 г. на адрес: https://fjmc.kmk.uni-sofia.bg

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система. Подадените документи важат едновременно за всички магистърски програми в рамките на един факултет, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на поставените условия.

2. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование.

- В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

- За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета;

- Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

3. Платена такса за участие в класирането – таксата за един изпит е в размер на 30 лв. и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст); лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; лица, които са военноинвалиди; лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, и родители с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.

Внесена такса за участие в конкурса не се възстановява.
При регистрация, посочените в точка 3 документи се прикачват по указания в електронната система начин.
Не се приемат документи, изпратени по пощата или по електронна поща.

Необходими документи за записване:

- студентска книжка
- платена такса за първи семестър с банков превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”
- 3 снимки – паспортен формат
- копие на дипломата за завършено средно образование