Информационна система "Авторите"
Информационна система за научната дейност на СУ

Вход в системата*

* със служебния (СУСИ) акаунт (или служебния емейл-адрес, ако съвпада с потребителското име)
Информационна система за научната дейност на СУ

Инструкции за употреба

Входът към системата се осъществява с потребителското име и паролата от служебния акаунт (т.нар. акаунт за СУСИ, т.к. се създава в ИС СУСИ-4, но се ползва за достъп до всички електронни ресурси на СУ).
Внимание! При първото влизане в системата следва да въведете като минимум трите си имена и факултета в раздел Лични данни (последвано от натискане на бутон Запази), за да може системата да ви регистрира коректно за по-нататъшна работа.
Лични данни
Необходимо е още при първото влизане да попълните личните си данни - като минимум три имена и факултет - с избор на елемента Лични данни от менюто вляво. Скрол-менютата дават възможност за избор. Ако никоя от посочените възможности не Ви удовлетворява, оставяте полето празно.
Системата позволява да се регистрирате като докторант с посочване на началната и крайната година на докторантурата и/или като щатен преподавател към съответна катедра на факултет на СУ.
В полето h index (Scopus) нанасяте цяло число n (n от публикациите Ви се цитират поне n пъти - без автоцитати и автоцитати на съавтори - вземате го от системата Scopus).

Попълването на таблицата за идентификация „Публикува под имената“ е много важно. Вие ще виждате само тези от публикациите, в които сте посочен като автор, чието име се изписва точно по някой от начините, посочени от Вас в тази таблица.
Пример: Ако Вие сте Методи Кирилов, а името Ви като автор на публикации се среща изписано във вариантите: М. Кирилов, M. Kirilov, Metodi Kirilov, Metodiy St. Kirilov, Kirilov M. и др. подобни в зависимост от библиографското им описание, то всички тези имена трябва да бъдат въведени от Вас и запазени едно по едно в таблицата предварително.
За да запазите запис на публикация, е задължително името в едно от полетата на авторския колектив точно да съвпада с едно от имената в таблицата за идентификация.
Елементите от менюто Научни публикации, Доклади на конференции, Научни проекти, Научно ръководство и Редакторска дейност показват вече въведената информация от съответния вид и дават възможност за ново въвеждане.

Научни публикации

Важна актуализация относно публикациите, налични във WoS

Тук въвеждате една по една авторските си публикации. Дипломна работа, Дисертация д-р и Дисертация д-р на науките се отнасят за Вашите собствени трудове. Избирате вида публикация, която ще въвеждате. При въвеждане следвате библиографското описание. Имената на авторите се въвеждат по едно в поле без препинателни знаци накрая, в последователността, в която са посочени в оригиналната публикация.
Ако сред имената на въведените от Вас автори на публикацията не се среща Вашето име, изписано по някой от начините, които сте посочили в таблицата за идентификация в Лични данни, ще получите съобщение за грешка.
След библиографското описание моля да отделите внимание на чек-боксовете за това дали изданието е с импакт фактор или имапакт ранг, дали е реферирано в SCOPUS и дали е реферирано и индексирано. Ако изданието е с импакт фактор или импакт ранг, то разбира се е реферирано и индексирано, докато обратното в общия случай не е вярно. Може да има чек-бокс за това дали изданието е рецензирано. Има и чек-бокс за това дали публикацията е съвместна с докторант или дипломант.
След като приключите въвеждането, натискате Запази. След запазване на Вашата авторска публикация се появява Добави цитат. При избора му се появяват три прозорчета – в най-горното нанасяте годината на публикуване на цитиращата публикация, в средното (голямото) – нейното пълно библиографско описание. Не се притеснявайте от това, че годината се повтаря на двете места! Това е необходимо за изготвяне на справките. Накрая отбелязвате в чек-бокса най-отдолу дали въведеният цитат може да бъде намерен в SCOPUS. И така за всяка цитираща публикация. Автоцитати и автоцитати на съавтори са недопустими.

Доклади на конференции

Използвате Добави доклад и вписвате информация за изнесения лично от Вас доклад и за конференцията.

Научни проекти

Използвате Добави научен проект и вписвате информация за проект, на който сте или сте били член или ръководител. Задължително е от скрол-менюто да изберете в коя категория попада проектът: проекти по ФНИ на СУ, проекти с ФНИ на МОМН и др. национални фондове, в това число и оперативни програми, проекти с международни организации или международни програми.

Научно ръководство

Използвате Добави научно ръководство и вписвате информация за дипломните работи и дисертации (кандидатски или за ОНС доктор), на които сте били научен ръководител.

Редакторска дейност

Използвате Добави редакторска дейност и вписвате информация за това дали сте били редактор в редколегия на списание или редактор на отделно издание (том на конференция, том в поредица и др.), реферирано или не.

Планирана научна дейност

Тук въвеждате прогнозни числови данни за брой публикации, за брой участия в научни проекти и за изнесени доклади на научни форуми за следващи календарни години. Необходими са за акредитационните процедури.

Визитка

Тук можете да видите въведените от Вас данни в системата на едно място.

Справки

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА.
Важно! При въвеждане на нови или коригиране на вече въведени данни, преди да излезете от системата, изберете Данните са актуални към на началната страница (горе вдясно под Изход) - с това потвърждавате, че данните са актуални към съответната дата!

Приятна работа!

Администратори на системата „Авторите“ за ФЖМК:

проф. д-р Веселина Вълканова

доц. д-р Милена Цветкова

Гриша Атанасов