Постдокторска програма

Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Description

Критерии за прием на постдокторанти във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание на чл. 5.3. от Правилника за провеждане на постдокторантура (научна специализация) на СУ „Св. Климент Охридски“, приет на 28.10.2015 г., Факултетният съвет на ФЖМК утвърди на свое заседание от 13.01.2022 г. критерии за прием на постдокторанти  във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кандидатите за постдокторанти се оценяват въз основа на две групи критерии[1]:

(1) Критерии за оценка на предложение за научно изследване (попълва се формуляр по образец);

(2) Критерии, заложени в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (от 2 до 17 - по показатели Г, Д и Е).

 1. Оценка на предложението за научно изследване по следните параметри: научна стойност на предлагания проект, капацитет, изпълнение, използване и разпространение/внедряване на научните резултати, степен на съответствие на проектното предложение с изискванията на конкурса и с научния профил на ФЖМК.

При оценка по-ниска от допустимия праг за класиране на проектното предложение (100 т.) кандидатурата не продължава участието си във втория етап на оценяването по показателите от т. 2 до т. 24.

 1. Публикувана монография
 2. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“
 3. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация
 4. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове
 5. Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация
 6. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове
 7. Публикувана глава от колективна монография
 8. Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове
 9. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране
 10. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране
 11. Участие в национален научен или образователен проект
 12. Участие в международен научен или образователен проект
 13. Ръководство на национален научен или образователен проект
 14. Ръководство на международен научен или образователен проект
 15. Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа
 16. Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа
 17. Втора и следваща магистърска степен
 18. Краткосрочна специализация в друга държава след завършената магистратура (до 30 дни)
 19. Дългосрочна специализация в друга държава след завършената магистратура (над 30 дни)
 20. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държавата на завършване на магистратурата
 21. Участие (приет доклад за участие) в конференция в държава, различна от държавата на завършване на магистратурата
 22. Участие в обучителни школи
 23. Награди, грамоти и др. материали за научни постижения.

Всеки Катедрен съвет преценява дали кандидатите за постдокторантура доказват по критериите от т. 2 до т. 24 траен и задълбочен интерес към изследователската работа. Специален акцент се поставя на осъществените и/или текущите научни проекти на кандидата.

ФС на ФЖМК поставя допълнителни изисквания, изразяващи се в следното:

 • реалистично планирани публикации в реферирани научни издания повишават стойността на предложението за научно изследване;
 • предложенията за научно изследване не могат да дублират извършена вече научноизследователска дейност (вкл. теми от защитен дисертационен текст, теми от предишни проекти и пр.);
 • в оценката се взема под внимание коректното представяне на изискваните данни за публикации, проекти и др. (в т.ч. подробното им библиографско описание);
 • с предимство са кандидатите за постодокторантура, които работят по проекти от национални и международни програми.

Към настоящия документ са приложени:

 1. Формуляр за предложение за научно изследване от кандидатите за постдокторантура във ФЖМК
 2. Карта за оценка на кандидатите за постдокторантура във ФЖМК

[1] За да се пристъпи към оценяване на кандидатите за постдокторантура, трябва да са изпълнени условията за заемане на позицията по Правилника за провеждане на постдокторантура (научна специализация) на СУ „Св. Климент Охридски“, приет на 28.10.2015 г.

Focus

Постдокторската програма на ФЖМК насърчава изследвания в областта на комуникационната и медийната теория и практика. Паралелно с увеличаващото се разнообразие и динамиката в сектора на медиите и комуникациите нараства и интересът към дипломиране в областта на медийните и комуникационните науки. Това е предизвикателство, на което ФЖМК отговаря чрез трета степен на висше образование и подготовка за научна кариера.