Програмна акредитация на Докторска програма „Медии и комуникации” (от 06.06.2019 г. до 06.06.2025 г.)

* Решение на Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана за програмна акредитация на докторска програма „Медии и комуникации“ от професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, във Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (Протокол №14 от 06.06.2019 г.)

СУ: Акредитирани докторски програми. 2023. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi/akreditirani_doktorski_programi