Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Продължителност на обучение
Осем семестъра
Професионална квалификация
Бакалавър по журналистика
Начин на завършване на обучение
Защита на дипломна работа

Description

При бакалавърската степен обучението се провежда по учебна програма, в която учебните дисциплини са групирани в три модула – задължителни, избираеми (с лятна практика по избрания медиапрофил) и факултативни дисциплини. Студентите се обучават в три медийни профила - печат и агенционна журналистика, радио и телевизия - като специализацията става по избор след завършен втори семестър, и три тематични профила - икономическа и вътрешнополитическа журналистика, международна журналистика и културна журналистика - за четвърти семестър, изборът се извършва след завършен трети семестър.
Дисциплините от задължителния модул са въвеждащите курсове от областта на медиите и масовата комуникация, социалните науки, филологията.
Задължителните дисциплини от учебния план на специалността „Журналистика” гарантират усвояването на базисния обем от познания по специалността.
Избираемите дисциплини са разпределени в три изборни специализации (медийни профили), чрез които се въвежда профилиране на студентите в различните сфери на медиите, напълно в духа на изискванията на Закона за висшето образование.

Избираемите медиапрофили са:

 • Печат и агенционна журналистика;
 • Радио;
 • Телевизия;

Медиапрофилът “Печат и агенционна журналистика” дава на студентите необходимите теоретични знания и професионални умения в областта на периодичния печат, информационните агенции и редакционно-издателския процес.
Медиапрофилът включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в печатните медии и информационните агенции. Студентите овладяват писането, редактирането и представянето на журналистически текстове за пресата и агенциите, запознават се със спецификите на работата в различните типове печатни медии, с тяхната организация, структура, мениджмънт, с техниката и технологията на производството им. Комплексността на обучението по печат включва овладяване на принципите на графичния дизайн и формообразуването на вестници, списания и книги, на компонентите на образната журналистика, на компютърните системи в печата и новите електронни технологии.
Обект на специално преподавателско внимание са тенденциите в световните печатни медии и в агенционната журналистика, както и промените, настъпили в нашата преса през последните години. Студентите практикуват усвоените знания и умения в учебения вестник - със свой печатен и електронен вариант.

Медиапрофилът “Радио” дава на студентите знания за спецификата на радиокомуникацията, за изразните средства на радиото, за жанровете и формите на радиожурналистиката, за принципите на радиопрограмирането. Паралелно с това студентите получават комплекс от умения в подготовката и изпълнението на различни радиоформи, в звуковия монтаж, в музикалните решения. Интегрална част от обучението е придобиването на практически опит в областта на информационните и аналитичните радиожанрове и на радиорекламата.
Медиапрофилът дава познания за радиопрактиката по света, за тенденциите в развитието на радиосистемите, за организацията, мениджмънта и маркетинга им. Интензивното развитие на локалните радиостанции у нас увеличава потребността от журналисти, подготвени за работа в медии със специфични оферти и публики. Студентите практикуват в учебните радиостудиа и в действащото университетско радио Алма Матер, което поддържа за нуждите на учебния процес специални рубрики.

Медиапрофилът “Телевизия” дава на студентите възможност да усвоят както потребните знания за спецификата на творческия процес, изразните средства и възможности на телевизията, екранната публицистика и визуалното творчество, така и професионалните умения, свързани с работата на телевизионния журналист като репортер, коментатор и водещ, като редактор и сценарист на телевизионни предавания.
Медиапрофилът подготвя журналисти за всички редакционни звена и творчески дейности в телевизията. Той дава теоретични познания за телевизионното общуване, за структурата на телевизионната система, за организацията на журналистическия труд и производствената работа по подготовката и реализацията на телевизионните предавания и програми. Студентите практикуват в телевизионното студио на ФЖМК, в което всяка година се организира промоция на учебната продукция. Студентски творби се излъчват и в програмите на действащи български телевизии.

Факултативните дисциплини се предлагат на студентите в бакалавърската степен от всички специалности във ФЖМК и са отворени за студенти от други факултети. Всеки студент трябва да избере по 2 такива дисциплини на семестър или общо 16, всяка от които носи от 2 до 4 кредита. Ако е избран от поне 8 студенти, курсът може да бъде организиран. Факултативните дисциплини са разработени предимно от щатни преподаватели във Факултета по журналистика и масова комуникация, като преобладават по-детайлните и задълбочени курсове върху конкретни аспекти от медийната теория и практика.

Избираемите тематични профили са:

 • Вътрешнополитическа журналистика;
 • Международна журналистика;
 • Култура.

Тематичен профил „Вътрешнополитическа журналистика”
Дисциплините в този тематичен профил формират фундаментално знание за принципи, системи и структура на политическите и икономическите процеси в страната, съчетано с обучение за разпознаване и оценка на по-сериозните предизвикателства в развитието ни. Включени са лекционни курсове и семинарни занятия (упражнения) по „Политология” и „Основи на икономическата теория”, съчетани логично с дисциплините „Социални конфликти и медии”, „Преходът и медиите”, „Малцинства и журналистика”. Задачата е да се надгради полученото до този момент знание в сферата на журналистиката, медиите и комуникацията с активно въвличане в учебен процес за повече компетентност в специфични социални сфери и повече умения за анализ, оценка и критично отношение към ежедневните събития.
По време на курсовете в този профил студентите имат възможност да участват в изследователски проекти на преподавателите, ще получат по-конкретни знания за методите на емпирични проучвания и ще получат компетентни насоки за разследванията си в специфичните области на социалния ни живот.
Преподавателски състав: доц. д-р Луливера Кръстева (водеща тематичния профил), проф. дсн Петранка Филева, доц. д-р Мария Дееничина, доц. д-р Светлозар Кирилов.

Тематичен профил „Международна журналистика”
Искате да знаете “Къде сме ние?” в съвременния сложен и взаимно обвързан свят. Искате да знаете дали медийният глобус съвпада с познатия ни географски глобус. Искате да разберете дали две държави на двата “края” на света възприемат събитията еднакво. Искате да научите повече за историята и за съвременното развитие на държавите, съседки на България... Отговорите на тези и на много други въпроси можете да съберете като елементите на мозайка в различните курсове на тематичния профил “Международна журналистика”.
Освен че ще си изградите информирано мнение за света и за България в него, избирайки този профил, ще навлезете в спецификите и особеностите на международната журналистика. Това става възможно с изучаването на няколко основни за профила лекционни курса, които са свързани помежду си и се надграждат логично като “Световната политика в медиите” и “Балканите в съвременните международни отношения”. Комплексът от знания се обогатява с дисциплините “Политология (медии и политика)”, “Основи на икономическата теория”, “Малцинства и журналистика”.
Преподавателски състав: доц. д-р Мария Нейкова (водеща тематичния профил), проф. дсн Петранка Филева и доц. д-р Мария Дееничина, е опитен, преподавателите са диалогични и отворени за въпросите и интересите на студентите.

Тематичен профил „Култура”

Профилирането на студентите от бакалавърската степен в културата е важен момент от задълбочаването на тяхната компетентност в тази изключително интересна и фундаментална сфера. Предвидено е прецизното изучаване на дисциплините „Култура и медии”, „Литература и медии”, „Изкуство и медии”, „Интернет култура” и „Кино и медии”. Целта на този профил е редом с духовното обогатяване и ценностното ориентиране, студентите да придобият конкретни знания и практически умения в журналистиката по въпросите на културата, арт журналистиката, литературната критика, кинокритиката, медия критиката и онлайн журналистиката в контекста на съвременните културни проявления.
Завършилите профил „Култура” ще имат готовност и самочувствие за професионална реализация в редакции на печатните и електронни медии, в лайфстайл и онлайн издания и програми, в различни информационни агенции, културни институти, ведомства и др. Освен това те ще притежават солидна интелектуална и информационна база, необходима им да продължат образованието си в магистърска степен по свой избор и предпочитание, тъй като настоящият тематичен профил е и с достатъчно широк спектър.
Какво по-конкретни знания и умения могат да се получат в профил „Култура”? Това е преди всичко интерпретацията на актуални водещи художествени и естетически теми и аспекти, като връзката между медиите и журналистиката с цивилизацията, културата, субкултурата, модата, развлечението и шоубизнеса, таблоидните и светски медии, модерното и постмодерно творчество, онлайн феномените, трансформацията на традиционните изкуства във виртуални и медийни, както и тенденциите, и новите явления в литературата, най-впечатляващите прояви в киноизкуството, както зад граница, така и на родна почва.
Дисциплините и авторитетните преподаватели по тях гарантират сериозни качествени натрупвания и формиране на способности за бъдеща успешна реализация в медийното пространство и по-специално в една от най-значимите и атрактивни негови зони – културата и нейните медияморфози.
Преподавателски състав: проф. д.н. Любомир Стойков, доц. д-р Мария Попова (водещи на тематичния профил), доц. д-р Орлин Спасов, гл.ас. д-р Марин Бодаков, д-р Красимир Кастелов.

В отделен модул са включени занятията от летния практически стаж, които се провеждат в медии и други институции с информационна дейност. Те са неделима част от учебния план на специалността “Журналистика” и имат статута на задължителни дисциплини. Предвидени са 3 учебни практики с обща продължителност 540 часа.

Education

2.1. Учебен план
При бакалавърската степен обучението се провежда по учебна програма, в която
учебните дисциплини са групирани в три модула задължителни, избираеми (с лятна
практика по избрания медиапрофил) и факултативни дисциплини. Студентите се
обучават в три медийни профила печат и агенционна журналистика, радио и
телевизия като специализацията става по избор след завършен втори семестър, и в
три тематични профила вътрешнополитическа журналистика, международна
журналистика, култура като изборът се извършва след завършен трети семестър.

Чрез избираемите дисциплини се въвежда профилиране на студентите в различните
сфери на медиите, напълно в духа на изискванията на Закона за висшето образование.

В отделен модул са включени занятията от летния практически стаж, които се
провеждат в медии и други институции с информационна дейност. Те са неделима част
от учебния план на специалността „Журналистика” и имат статута на задължителни
дисциплини. Предвидени са три учебни практики с обща продължителност 540 часа.

Факултативните дисциплини се предлагат на студентите в бакалавърската степен от
всички специалности във ФЖМК и са отворени за студенти от други факултети на СУ.
Всеки студент трябва да избере по две такива дисциплини на семестър. Сред
факултативните дисциплини преобладават по-детайлните и задълбочени курсове върху
конкретни аспекти от медийната теория и практика.

2.2. Общотеоретична подготовка
Дисциплините от задължителния модул са въвеждащи курсове с базисни познания в
областите на: теория на журналистиката и медиите, история на българската
журналистика, история на чуждестранната журналистика, съвременна българска
журналистика, съвременни световни медии, медиен език и стилове на писане,
журналистически жанрове, теория и практика на редактирането, графичен дизайн,
радиокомуникация, телевизионна комуникация, нови медии, компютърно
опосредствана комуникация, медийно право, журналистическа деонтология, вътрешна
политика и медии, медиите и държавните институции, теория на масовата
комуникация, социология, теории за международните отношения, световната политика
в медиите, теория на културата, методи за изследване на масовата комуникация, медиен
маркетинг, информационни технологии, медийни и комуникационни изследвания.

2.3. Специална подготовка
Избираемите медиапрофили са три:
* Печат и агенционна журналистика
* Радио
* Телевизия
Медиапрофилът „Печат и агенционна журналистика” дава на студентите необходимите
теоретични знания и професионални умения в областта на периодичния печат,
информационните агенции и редакционно-издателския процес. Медиапрофилът
включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в
печатните медии и информационните агенции. Студентите овладяват писането,
редактирането и представянето на журналистически текстове за пресата и агенциите,
запознават се със спецификите на работата в различните типове печатни медии, с тяхната организация, структура, мениджмънт, с техниката и технологията на
производството им. Комплексността на обучението по печат включва овладяване на
принципите на графичния дизайн и формообразуването на вестници, списания и книги,
на компонентите на образната журналистика, на компютърните системи в печата и
новите електронни технологии. Обект на специално преподавателско внимание са
тенденциите в световните печатни медии и в агенционната журналистика, както и
промените, настъпили в нашата преса през последните години. Студентите практикуват
усвоените знания и умения в учебния вестник със свой печатен и електронен вариант.

Медиапрофилът „Радио” дава на студентите знания за спецификата на
радиокомуникацията, за изразните средства на радиото, за жанровете и формите на
радиожурналистиката, за принципите на радиопрограмирането. Паралелно с това
студентите получават комплекс от умения в подготовката и изпълнението на различни
радиоформи, в звуковия монтаж, в музикалните решения. Интегрална част от
обучението е придобиването на практически опит в областта на информационните и
аналитичните радиожанрове и на радиорекламата. Медиапрофилът дава познания за
радиопрактиката по света, за тенденциите в развитието на радиосистемите, за
организацията, мениджмънта и маркетинга им. Медиапрофилът дава актуално
познание за интернет базираните аудиоплатформи; за интернет радиостанциите и
техните специфики, както и за променящите се изисквания към журналистите,
произвеждащи аудиосъдържание. Обучението в профила се реализира в Учебния
радиокомплекс на ФЖМК, а студентите подържат рубрики и предавания в студентското
онлайн радио „Реакция“.

Медиапрофилът „Телевизия” дава на студентите възможност да усвоят както
потребните знания за спецификата на творческия процес, изразните средства и
възможности на телевизията, екранната публицистика и визуалното творчество, така и
професионалните умения, свързани с работата на телевизионния журналист като
репортер, коментатор и водещ, като редактор и сценарист на телевизионни предавания.
Медиапрофилът подготвя журналисти за всички редакционни звена и творчески
дейности в телевизията. Той дава теоретични познания за телевизионното общуване, за
структурата на телевизионната система, за организацията на журналистическия труд и
производствената работа по подготовката и реализацията на телевизионните
предавания и програми. Студентите се обучават в телевизионното студио на ФЖМК, в
което всяка година се организира промоция на учебната продукция. Студентите
активно участват в предаванията на Университетската телевизия „Алма Матер“.

Избираемите тематични профили са три:
* Вътрешнополитическа журналистика
* Международна журналистика
* Култура
Дисциплините в тематичен профил „Вътрешнополитическа журналистика” формират
фундаментално знание за принципи, системи и структура на политическите и
икономическите процеси в страната, съчетано с обучение за разпознаване и оценка на
по-сериозните предизвикателства в развитието ни. Включени са лекционни курсове и
семинарни занятия (упражнения) по „Политология (медии и политика)” и „Основи на
икономическата теория”, съчетани логично с дисциплините „Социални конфликти и
медии”, „Преходът и медиите”, „Малцинства и журналистика”. Задачата е да се надгради
полученото до този момент знание в сферата на журналистиката, медиите и масовата
комуникация с повече компетентност в специфични социални сфери и повече умения за
анализ, оценка и критично отношение към всекидневните събития.

Дисциплините в тематичен профил „Международна журналистика” изграждат
информирано мнение за света и за България в него, изучават спецификите и
особеностите на международната журналистика. Основните за профила лекционни
курсове са свързани помежду си и се надграждат логично като „Световната политика в
медиите” и „Балканите в съвременните международни отношения”. Комплексът от
знания се обогатява с дисциплините „Политология (медии и политика)”, „Основи на
икономическата теория”, „Малцинства и журналистика”.

Тематичен профил „Култура” задълбочава компетентността на студентите чрез
изучаване на дисциплините „Култура и медии”, „Изкуство и медии”, „Литература и
медии”, „Интернет култура” и „Кино и медии”. Придобиват се конкретни знания и
практически умения в журналистиката по въпросите на културата, арт журналистиката,
литературната критика, кинокритиката, медия критиката и онлайн журналистиката в
контекста на съвременните културни проявления.

Goals

3.1. Знания
Обучението в квалификационната степен “Журналистика” се осъществява в синхрон с
професионалните компетенции, приети в декларация от Тарту на Европейската
асоциация за обучение на журналисти, чийто член е ФЖМК. Завършващите студенти в
квалификационната степен „бакалавър” по Журналистика са водени от принципа да
служат на обществото като стимулират и укрепват демокрацията на всички равнища.
Възпитаниците на ФЖМК имат компетенция да отстояват правната, професионалната и
етична рамка на професията „Журналист”. Запознати са с характеристиките на
отделните медии преса, радио, телевизия и онлайн издания, могат да предлагат
съдържателна информация на различни аудитории на основата на задълбочени
проучвания и отчитайки спецификата на целевата аудитория, за която дадената
информация е предназначена. Имат ясна представа за желаното качество на
журналистическата продукция. В резултат на профилираното си обучение завършилите
специалност „Журналистика” във ФЖМК придобиват специализирани знания в
конкретни области и могат да намерят множество гледни точки по даден въпрос. Имат
способност да оценяват източниците си на информация и да избират информация в
съответствие с медийната платформа.

3.2. Умения
Студентите развиват умения за работа в екип, изключителна необходимост за
упражняване на професията, и умеят убедително да представят идеите си. Освен в
творчески аспект, бакалаврите по журналистика са подготвени да поемат
предприемачески инициативи, придобивайки знания за икономическите условия и
пазарните възможности, в които се развива професията. Възпитаниците на ФЖМК в
квалификационната степен „бакалавър” по Журналистика са обучени да прилагат
надеждни методи за анализ и обработка на данни и могат да предоставят работещи
решения за сложни практически въпроси. Студентите по журналистика имат и много
добра чуждоезикова подготовка. Не на последно място завършилите специалност
„Журналистика” са в състояние да поемат отговорност за взетите решения по време на
журналистическия процес.

Focus

1.1. Насоченост
Специалността „Журналистика“ е насочена към усвояването на журналистическата
професия и нейната роля в гражданското общество и масовата комуникация, както и на
опознаването на медиите и техните особености. Специалността дава възможност за
пълноценна професионална реализация и възможност знанията да бъдат надграждани с
обучение в България и чужбина.

1.2. Цел
Целта е да се изградят висококвалифицирани медийни професионалисти със
специализирана базисна подготовка и специфични, модерни медийни умения, които да
намерят широкопрофилна реализация в динамичния медиен пазар.

1.3. Задачи на обучението
Бакалавърската програма по „Журналистика“ съчетава теоретичната с практическата
подготовка и гарантира усвояването на базисния обем от познания по специалността в
областта журналистиката, медиите и масовата комуникация, социалните, стопанските и
правните науки.

Realization

Комплексната подготовка на студентите в специалност „Журналистика” им дава
възможност да се реализират в обществените и в частните медии, да се утвърждават на
позиции, за които се изискват медийни познания, в компании, неправителствени
организации, фондации и медийни агенции на местно, национално и международно
равнище, да осъществяват самостоятелна продуцентска дейност.

В този смисъл специалността „Журналистика” осигурява следните възможности за
професионална реализация на завършващите журналисти:

* Редактор
* Репортер
* Водещ на предаване
* Новинар
* Продуцент
* Медиен специалист
* Медиен анализатор
* Експерт
* Медиен наблюдател
Придобилите ОКС „бакалавър по журналистика” могат да продължат обучението си в
по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в чужбина и да
развиват научноизследователска и практикоприложна дейност в областта на медиите и
журналистиката.

Education Plan

Учебен план
Прикачен файл Размер
JO-BA-2020-ZO.pdf 687.69 KB
JO-BA-2020-RO.pdf 705.78 KB
Специалност
Връзки с обществеността
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Продължителност на обучение
Осем семестъра
Професионална квалификация
бакалавър по връзки с обществеността
Начин на завършване на обучение
Защита на дипломна работа

Description

Специалността Връзки с обществеността предлага обучение в една нова за нашата страна професия – пъблик рилейшънс, която се ползва с престиж в съвременния свят. Тя използва и развива богатството от социални, социалнопсихологически и други знания, необходими за оптималното поддържане на взаимно разбиране както между членовете на една организация или колектив (институт, фирма, правителствена служба, армейско или полицейско поделение, фондация, бизнес организация, учебно заведение), така и между обществени формации и публиката, с която те имат взаимоотношения. Специалистите по връзки с обществеността професионално се реализират в агенции, отдели и други специализирани звена на правителствената и регионалната администрация, парламента, политическите партии, службите по прилагане на социална политика, науката, образованието, религията, средствата за масова информация, бизнеса, банковото и застрахователното дело, армията, полицията и др.

Все по-съществен сектор на обществената комуникация днес става рекламата – дейност, упражнявана от векове. Специалистите по реклама могат да работят в динамично развиващата се в нашата страна мрежа от рекламни агенции, дирекции, отдели и други организационни форми, изградени в министерства, политически партии, обществени движения, учебни, религиозни, бизнес формации, медии и др.

Учебният план на специалността Връзки с обществеността обхваща както широк кръг общообразователни дисциплини, даващи фундаментални научни знания в областта на хуманитаристиката, така и тяснопрофилни дисциплини. Той осигурява специализирана подготовка в областта на пъблик рилейшънс и рекламата.

Обучението в бакалавърската степен търси и постига връзката между теория, изследване и професионална практика. В лекциите и упражненията задължително се въвеждат актуални въпроси на професионалния морал. Наред с университетските преподаватели със студентите работят действащи професионалисти и мениджъри – това е в полза на приемствеността и познавателното възпроизводство на професията. Практикуват се активни методи на преподаване.

Учебният план съчетава академична и професионална подготовка. Студентите получават знания по теория на комуникацията, теория на журналистиката, обща социална психология и народопсихология, изследване на общественото мнение, управление на медиите. Професионализацията се постига чрез специални учебни модули за стратегии и тактики на ефективните връзки с обществеността, управление на ПР агенции, връзки с обществеността в кризисни ситуации, основи на рекламата, маркетингови комуникации и др.

Education

 •  Учебен план:

Обучението се провежда по учебен план, в който учебните дисциплини са групирани в
три модула задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

 •  Общотеоретична подготовка

Специалността “Връзки с обществеността” в ОКС “Бакалавър” дава на студентите
фундаментална теоретична подготовка по публична комуникация, маркетинг, реклама
и медии и гарантира широки теоретични познания в областта на социалните,
стопанските и правните науки, комуникативната рационалност и информационните
дейности.

 •  Специална подготовка

Планът на специалността „Връзки с обществеността“ отговаря напълно на съответните
стандарти и е съобразена в най-голяма степен с крайната цел формирането на
качествени специалисти по социални и по маркетингови комуникации.

За тази цел бакалаврите изучават ред базисни дисциплини като теория на
комуникацията, креативна комуникация, убеждаваща комуникация, психология на
комуникацията, бизнес комуникациите.

Не по-малко важни дисциплини в специалността са и маркетингът, политическият
маркетинг, методите за изследване на масовите комуникации, социологията,
психологията, народопсихологията, семиотиката и етиката.

Връзките с обществеността са застъпени с най-важните си дисциплини теория и
история на ВО, стратегии и тактики на ВО, писане за ВО, публична реч, комуникации
по време на криза, медии и ВО.

Маркетинговите комуникации също са застъпени с най-важните си дисциплини теория
на рекламата, рекламни кампании в медиите, стимулиране на продажбите, социални
медии, интегрирани маркетингови комуникации.

Важна част от програмата са и дисциплините по отношение на компютърните и други
умения на бакалаврите като информационни технологии, компютърно опосредствани
комуникации, графичен дизайн и др.

Преподавателите актуализират непрекъснато дисциплините си, за да в крак с последните
промени и световни тенденции в социалните и в маркетинговите комуникации.


Бакалаврите могат да избират и немалко допълнителни дисциплини благодарение на
широкия спектър от факултативни и свободно избираеми дисциплини.

Основен стремеж е студентите да са колкото може по-близо до практиката. Поради тази
причина за студентите всяка година се организират практики във водещи пиар и
рекламни агенции, в комуникационни отдели на различни организации министерства,
фондации, НПО -та и т.н.

Бакалаврите имат възможността и да участват в стажовете по ЕРАЗМУС. Благодарение на
това някои от тях да се обучават по един семестър във водещи западни университети

Goals

 • Знания:

Учебното съдържание гарантира получаване на теоретични знания в областта на
комуникационното знание и ПР като социална потребност, фундаментална подготовка
в областта на социалните науки и масовите комуникации и специализирани знания по
редица дисциплини, които са необходими за един съвременен ПР специалист
управление на ПР агенция, професионална етика, манипулация и социална комуникация
и т.н. Обучението предлага допълнителни възможности за специализация върху
различни ПР профили, овладяване на терминологията на дисциплината, готовност за
сътрудничество и работа в екип. Студентите ще могат достоверно да определят
позициите и интересите на целевите публики или на клиентите на различните агенции и
да проведат ефективна ПР кампания за подкрепа на важни проекти и задачи.

 • Умения

Специалността „Връзки с обществеността“ подготвя компетентни специалисти по
отношение на социалните и на маркетинговите комуникации. Благодарение на добре
структурираната и балансирана бакалавърска програма студентите придобиват знания
и умения по отношение на различните социални и маркетингови общувания по
отношение на:

характеристиките на аудиториите и на потребителските групи;
измерванията на техните нагласи и на ефективността на комуникациите;
различните комуникативни стратегии и подходи;

творческите аспекти на комуникациите;
знаковите системи и т.н.

Като краен резултат бакалаврите могат да създават различни и качествени
комуникации в целия спектър на социалните и на маркетинговите общувания.

В специалността са застъпени и немалко дисциплини, свързани с мениджърските
аспекти на тези общувания. Затова тези студенти могат успешно да заемат и
мениджърски длъжности с пиар и рекламните агенции, както и в комуникационните
отдели на различните организации министерства, агенции, неправителствени
организации, фондации и частни компании.

Focus

 •  Насоченост

Специалността „Връзки с обществеността“ е насочена към качествената подготовка на
широк кръг от специалисти в полето на различните социални и маркетингови
комуникации връзки с обществеността, реклама, комуникации за стимулиране на
продажбите, интегрирани маркетингови комуникации и т.н.

 •  Цел

Образователните цели на специалността са в няколко посоки:
изграждане на качествени специалисти по пиар и реклама, които да са подготвени за
предизвикателствата на различните социални и маркетингови общувания.;

продължаване на обучението на бакалаврите по социални и по маркетингови
комуникации в магистърските и докторантските програми в България и в чужбина.
умения за логически консистентно, аргументирано и ясно изразяване на устна и
писмена реч.

 •  Задачи на обучението

Обучението има за цел да формира основни знания и умения както и практически навици
за изграждане на комуникационни връзки между обществото и различните организации. Завършилите специалност „Връзки с обществеността“ ще притежават
следните професионални качества и знания:

 • оформяне на устойчиви и достоверни представи за функциите, формите и методите на връзките с обществеността като социален феномен;
 •  запознаване със спецификата и историята на ПР дейността в съвременните български условия;
 •  подробно разглеждане на историята, теорията и практиката на феномена връзки с обществеността;
 •  познания за начините на функциониране на публичната комуникация и различните контексти на нейната реализация;

Realization

 Чрез овладяване на основите и принципите на управление на комуникационните процеси
в обществото и социалната сфера, завършилите специалност „Връзки с обществеността“
получават необходимата квалификация за следните професии:

 •  Специалист в отдел по връзки с обществеността;
 • Медиен анализатор;
 • Рекламист;
 •  Копирайтър,
 •  Арт директор,
 •  Медия планър;
 •  Специалист в креативен отдел на пиар и рекламни агенции;
 •  Бренд мениджър;
 • Маркетолог.

Придобилите ОКС “бакалавър” по специалност Връзки с обществеността могат да
продължат обучението си в по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в
България и в чужбина.

Education Plan

Специалност
Книгоиздаване
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Продължителност на обучение
Осем семестъра
Професионална квалификация
бакалавър по книгоиздаване
Начин на завършване на обучение
Защита на дипломна работа

Description

Студентите, завършващи образователно-квалификационната степен „бакалавър" в специалността “Книгоиздаване”, получават базисни знания в областта на социалните науки, филологиите, медиите и масовата комуникация, а също така задълбочени познания и умения в областта на книгоиздаването, на цялостния редакционен и комуникативен процес.

Съчетаването в учебния план и в учебното съдържание на теоретичните знания с професионалните умения в областта на книгоиздаването и редакционно-издателския процес, на фундаменталната подготовка в областта на хуманитарните науки и масовите комуникации със специализираните курсове по различните книгоиздателски профили, по полиграфия, икономика на книгоиздаването, авторско право, книготърговия, реклама в книгоиздаването доказа своята ефективност за пълноценната професионална подготовка на завършилите бакалавърската степен.

Бакалавърската програма по “Книгоиздаване“ включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в книгоиздаването; по организацията, структурата и мениджмънта на редакционно-издателската дейност; за принципите на графичния дизайн на книгата, компютърните системи в предпечатните процеси и новите електронни технологии.

Компетенции: В учебния процес се поставя акцент върху езиковата и литературната компетентност – изучават се различните форми на словесността в тяхната връзка с книгоиздателската практика. Студентите получават уникални за нашата образователна система знания за книгата като средство за масова комуникация. Специалността предлага допълнителни специализации върху издателските профили: научно и университетско книгоиздаване, детско книгоиздаване, масово книгоиздаване и др. След трети курс студентите се профилират в два избираеми профила:

· Редакционно-издателски процес;

· Медии и връзки с обществеността.

В зависимост от избраната специализация се акцентира върху функционирането на самото книгоиздаване като част от медийната система или върху взаимоотношенията книгоиздаване, медии, аудитория.

Възможности за реализация: Такава комплексна подготовка в една интердисциплинарна специалност като „Книгоиздаване” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация в държавните културни учреждения, да се утвърждават на различни позиции в книгоиздателски и книгоразпространителски фирми, както и в медии с културна насоченост, в изследователски институти, неправителствени организации и фондации, а така също да продължат обучението си в по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в чужбина.

Education

 • Учебен план

Обучението се провежда по учебен план, в който учебните дисциплини са групирани в
три модула задължителни, избираеми (с лятна практика) и факултативни
дисциплини.

 •   Общотеоретична подготовка

Специалността “Книгоиздаване” в ОКС “Бакалавър” дава на студентите базисна
подготовка по обществени комуникации и медии и гарантира общотеоретичните
знания в областта на социалните, стопанските и правните науки, медиазнанието и
информационните дейности.

 •  Специална подготовка

Студентите, завършващи образователно-квалификационната степен „бакалавър" в
специалността “Книгоиздаване”, получават специализирана професионална подготовка
по избор между “Редакционно-издателски процес” и “Медии и връзки с
обществеността”. Във всеки от двата избираеми профила се поддържа специфичната
подготовка в аспектите на книгоиздаването и на цялостния редакционен и
социалнокомуникационен процес в системата на книгата. За целта е осигурено
непрекъснато актуализиране на преподаваните знания, за да може образованието да е
адекватно на най-новите тенденции в развитието на науката и изобретенията в областта
на книгоиздаването и на трансформациите в световните издателски бизнес модели.
Чрез избираемите дисциплини се въвежда профилиране на студентите в различните
сфери на медиите, което е съобразено с изискванията на Закона за висшето
образование. Гарантирана е мобилност и неограничена изборност на факултативните
дисциплини в съответствие със заявените интереси на студентите. Студентите се
приобщават към оперативната научноизследователска дейност и публичните прояви на
специалността.

Goals

 •  Знания

Учебното съдържание гарантира теоретичните знания в областта на книгознанието и
редакционно-издателския процес, фундаменталната подготовка в областта на
социалните науки и масовите комуникации и специализираните знания по съвременно
световно книгоиздаване и издателски дейности. Обучението предлага допълнителни
специализации върху класическите и модерните издателските профили: научно и
университетско книгоиздаване, детско книгоиздаване, масово книгоиздаване и др. В
зависимост от избраната специализация се изграждат знания за функционирането на
самото книгоиздаване като част от медийната система, за взаимоотношенията „книга
медии аудитория” и за икономическия, юридическия и социалния статус на книгата в
медийните индустрии и индустриите на съдържание.

 •  Умения

Съчетаването на теоретичните знания с професионалните умения в областта на
книгознанието и редакционно-издателския процес дава на студентите необходимите
професионални компетенции по технологията и креативността в книгоиздаването, по
книгата като медия и изразните средства на книгата, по графичен дизайн и издателски
системи, по полиграфия, икономика на книгоиздаването, авторско право,
книготърговия, маркетинг и реклама в книгоиздаването, по организацията, структурата
и мениджмънта на редакционно-издателската дейност и новите електронни
технологии, по авангардните и иновационни технологии в издателския бизнес. В
учебния процес се поставя акцент върху езиковата, читателската и публикационната
компетентност изучават се различните форми и формати на публикуването в
условията на адаптиране и трансформация спрямо актуалните книгоиздателски
практики.

Focus

 • Насоченост

Специалността “Книгоиздаване” е неотменим академичен етап от изучаването и
овладяването на книгоиздаването като значима, престижна и привлекателна професия
със своя специфика, особености и изисквания в сферата на културата, предназначена да
отговори в максимална степен на динамичните интелектуални и социални потребности
от висока професионална подготовка на специалистите в издателствата в България.

 •  Цел

Бакалавърската програма по “Книгоиздаване“ има за цел да изгради
висококвалифицирани професионалисти за издателската индустрия като им даде
базови теоретични знания и професионални умения в областта на книгоиздаването,
чрез съчетаване на фундаменталната подготовка в областта на социалните науки и
масовите комуникации със специализирани курсове по различните книгоиздателски
профили.

 • Задачи на обучението

Обучението гарантира формиране на сигурни професионални качества и умения за
кадрите в издателската индустрия. Завършилите “Книгоиздаване” трябва да могат
успешно:

 да се реализират като редактори и специалисти по маркетинга, връзките с
обществеността и рекламата в издателствата и другите средства за масова
комуникация;

 •  да ръководят самостоятелна издателска къща;
 • да заемат ръководни длъжности в мениджмънта, маркетинга, рекламата и редакционните отдели на издателства и рекламни агенции;
 • да се адаптират към бързо растящите изисквания на дигиталната издателска
  индустрия.
 • да се изградят като конкурентноспособни кандидати за магистърските програми
  от и извън сферите на професионалното направление „Обществени комуникации
  и информационни науки”.

Realization

Комплексната подготовка в интердисциплинарна специалност като „Книгоиздаване”
дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална
реализация в държавните културни институции, да се утвърждават на различни
позиции в книгоиздателски и книгоразпространителски фирми, в медии с културна
насоченост, в изследователски институти, неправителствени организации и фондации,
както и да създават собствен издателски бранд.

В този смисъл специалността "Книгоиздаване“ осигурява необходимата квалификация
за следните професии:

 •  издател-мениджър
 •  издател-продуцент
 •  редактор
 •  коректор
 • издател-технолог
 • издател-полиграфист
 • книгоразпространител
 • книготърговец
 • литературен агент
 • специалист по маркетинга, рекламата и връзките с обществеността в книгоиздаването.

  Придобилите ОКС “бакалавър” по Книгоиздаване могат да продължат обучението си в по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в чужбина.

Education Plan

Учебен план
Прикачен файл Размер
Книгоиздаване - редовно обучение 2020 663.92 KB
Специалност
Комуникационен мениджмънт
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Продължителност на обучение
Осем семестъра
Професионална квалификация
бакалавър по комуникационен мениджмънт
Начин на завършване на обучение
Защита на дипломна работа

Description

„Комуникационен мениджмънт” е специалност, даваща знания и умения на студентите от бакалавърска степен на обучение в областта на комуникациите – журналистика, аудиовизия, медии; стопанските науки – финансиране и управление на организациите, създаващи информационно и медийно съдържание; юридическите науки – авторски права, правото на достъп до информация, административни и търговски отношения на субектите в областта на медиите и комуникациите; обществени комуникации и информационни науки – създаване и разпространяване на информация чрез различни канали, отчитайки регионални, политически и културни особености на аудиторията. Специалността е интегрална по отношение на преподаваните дисциплини от няколко факултета в рамките на Софийския университет. Стремежът е да се отговори на новата пазарна среда на труда, характеризираща се със засилена дифузия на знания, нови компетенции и обявяването на нови работни места. Бързото развитие на комуникационните технологии и обединяването на различни индустрии (медии, аудиовизия, дигитални и мобилни комуникации) водят до развитие на пазара и нови по своята същност изисквания към обявените на пазара работни позиции.

Целта на обучението е да подготви висококвалифицирани специалисти по стратегическо управление на комуникациите (комуникационен мениджмънт) - управление на комуникационни кампании, Които да бъдат насочени към отделни географски и културни региони, към определени потребителски групи. Студентите придобиват умения за използването на спецификата на различни дигитални информационни и комуникационни платформи, умения да създават и управляват информационно и медийно съдържание.

Създаването и разпространението на медийно съдържание обикновено е част от стратегическите приоритети на фирмите и организациите, медийните корпорации, държавните институции, новосъздадени компании и др. Тази дейност е част от задълженията на средния и висшия мениджмънт на фирмите и организациите. Търсят се специалисти със съответните знания и умения в областта на комуникационния мениджмънт, които да участват в изработването на комуникационни стратегии, да създават и управляват информация и медийно съдържание. Обучението включва и дисциплини, които да позволят на специалистите, дипломирали се в тази специалност, да имат познания по западни и източни езици и културните особености на отделни географски региони по света.

Задачи на обучението

- Студентите да придобият знания и умения в областта на: комуникациите, управление на информация, аудиовизуални услуги и медийно съдържание, финансиране и управление на организациите, основни познания в административното право, авторските и сродни права, регионални и културни особености на аудиторията.

- Засилена езикова подготовка (източни и западни езици), позволяваща по-добра комуникация с аудитории от различни региони на света.

- Да отговори на промяната на пазара на труда и новите професионални изисквания към специалистите в областта на комуникациите и управление на информация и медийно съдържание. Да отговори на търсенето на нов тип специалисти.

- Да отговори на очакванията на регионалния бизнес и на транснационалните компании; да подготви кадри за участието на България в европейската стратегия за Четвъртата индустриална революция (Индустрията 4.0), на трансформациите на социалната функция на висшето образование в контекста на „обществото на знанието“; да развие взаимоотношенията „образование – индустрия“ и „наука – бизнес“.

Учебният план е изготвен съгласно държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър”. Специалността предоставя базова интердисциплинарна подготовка за управленски кадри и среден мениджмънт в областта на комуникациите. Учебният план включва базови дисциплини от областта на комуникациите, социалните и правни науки, икономика и комуникации, и засилена подготовка по езиково обучение. Предложеният план позволява динамично актуализиране, съобразно потребностите на работодателите и икономическите приоритети на страната.

Интегралността на специалността изисква обучение по теория и методика на комуникациите (медийна и информационна грамотност, убеждаване и социално влияние, стратегически комуникации и управление на съдържанието и др.), теория и основни знания на общото и специалното право (конституционно право, авторско право и интелектуална собственост и др.), теория и методика на икономиката и финансите на организациите (финанси и финансов мениджмънт, международна икономика и др.), основи на международните отношения и теория и прагматика на езиковата подготовка (международни отношения, култура и регионална идентичност), теория и методика на ключови полета от информационните и медийни науки (комуникационен дизайн, управление на съдържание и копирайтинг и др.).

Учебните дисциплини подготвят бъдещия комуникационен мениджър в контекста на световни тенденции: познания за създаване на информация и аудиовизуални продукти и работа в дигитална среда, повишаване на дигиталната и информационната грамотност, създаване на комуникационни стратегии за трансмедийни комуникационни мрежи, регионализация на медийните пазари и регионална идентичност, иновации и инвестиции в интелигентни технологии, работа с факти и данни в дигитална среда, изграждане на имидж и др.

В учебния план са заложени два избираеми модула: (1) Комуникационен мениджмънт със засилено обучение по западни езици (английски, френски, немски, испански, италиански) и получена специализация „Управление на съдържание и регионална идентичност (Западна Европа и Америка)”; (2) Комуникационен мениджмънт със засилено обучение по източни езици (китайски, японски, арабски) и получена специализация „Управление на съдържание и регионална идентичност (Близък и Далечен Изток)”.

Обучаваният ще притежава и използва специализирани и систематизирани знания за медии и комуникации, управление и финансиране на комуникационни кампании, извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в общи полета на социалните, стопанските и правни и комуникационни науки; специфика на комуникационната среда; методите на управление на информационни ресурси и бази от данни; създаване и управление на съдържание; създаване на медийна продукция; методите на управление на програми и проекти; език и езикова подготовка и др.

Обучаваният ще притежава най-важните умения на комуникационния мениджър, потвърдени и от Европейският медиен мониторинг за стратегически комуникации 2017 г.: да създава комуникационна стратегия; да осъществява гъвкавост при вземане на решения спрямо динамична и сложна комуникационна среда; да се справя със скоростта и обема на информационните потоци; да умее да използва големи данни и алгоритми за комуникация; да комуникира и балансира процеси на управлението; да притежава умения да комуникира в подкрепа на вземане на управленски решения; да владее управлението на профили в социалните мрежи; да има основни икономически и правни познания за създаване и управление на информация; да работи с „отворените данни” (Open License, Open Content), с „големите данни” (Big Data), да създава информационно и медийно съдържание, да умее да анализира социологическите данни за пазара на информация, да има езикови познания и др.

Позициите, които завършилите специалността могат да заемат с приоритет, са: комуникационни специалисти и директори на компании; мениджъри по стратегически комуникации, по финансови комуникации (връзки с инвеститори), по политически и международни комуникации; управленски позиции в бизнеса със съдържание; създатели на бази от данни, метаданни и информационни платформи; технолози и дизайнери на медийния мениджмънт и корпоративната идентичност; консултанти на комуникационни политики и стратегии; експерти по комуникационно планиране, комуникационни структури, комуникационна логистика и контрол. Бакалавърът по комуникационен мениджмънт е подготвен за реализация в средните нива и висши нива на мениджмънт на комуникации и управление на съдържание във всички видове организации.

Education Plan

Учебен план