Ръководител: доц. д-р Мила Серафимоваmserafimo1@uni-sofia.bg

Сътрудник: Таня Димитрова, tanjagd@uni-sofia.bg

Контакти:

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

Факултет по журналистика и масова комуникация
София, ул. „Московска“ 49
тел. 02 9308202

За нас
Кариерният център към ФЖМК започва своята работа през 2016 г. Той е открит с решение на Декански съвет на факултета поради необходимостта от осигуряване на успешна кариерна реализация на завършващите студенти.Центърът е ефективен посредник между академичните среди и работодателите в сферата на медиите, книгоиздаването и публичната комуникация. Дейността на Кариерния център е свързана със задълженията на факултета за максимално осигуряване на пълноценно академично и професионално развитие на своите възпитаници.

Правилник на Кариерния център на ФЖМК

Цели:

·         Осигуряване на възможности за студентски стажове

·         Подпомагане на професионалната ориентация на студентите

·         Осъществяване на контакти и взаимодействие с работодатели

·         Изграждане на дълготрайни партньорства с организации в сферата на медиите, книгоиздаването и комуникациите

·         Оказване на съдействие за организиране и провеждане на лекции, семинари, обучения и други, с участието на работодатели и представители от практиката

·         Изграждане и поддържане на клуб на възпитаниците на ФЖМК (Алумни клуб) с цел съдействие при кариерната реализация на настоящите студенти

·         Информация за предоставени стипендии или други форми на студентско подпомагане от различни организации за студенти от специалностите на факултета

Дейности:

·         Търсене и разпространение на информация за проекти, програми, конкурси и други възможности за студентско участие

·         Търсене и периодично предоставяне на актуална информация на студентите за конкретни работодатели и за предлаганите от тях стажантски и работни позиции

·         Организиране и провеждане на презентации, семинари, обучения и други, с участие на работодатели: журналисти, продуценти, издатели, комуникационни мениджъри и специалисти по корпоративни комуникации

·         Поддържане на интернет страница с предложения за стажове и работни позиции по медийни и комуникационни специалности

·         Оказване съдействие на работодатели при разработването, организирането и провеждането на стажантски програми в областта на книгоиздаването, връзките с обществеността и журналистиката

·         Предоставяне на информация за факултетни и общоуниверситетски кариерни форуми – дни на професионалната кариера, срещи с кариерни консултанти и работодатели

Предложения за стажове и работа

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР НА СУ

 Кариерно развитие на студенти и алумни на СУ 

EURAXESS Център за мобилност и кариерно развитие на изследователите в СУ 

 

Алумни на ФЖМК

Реализация на студентите на ФЖМК 2019 - 2023. Изследване на Кариерен център на СУ

Анкетни проучвания сред работодатели

Анкетно проучване на мненията и оценките на работодатели относно качеството на обучение във ФЖМК

Резултати от социологическо изследване, направено по заявка на деканското ръководство на Факултетa по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Изследването е проведено през април 2023 г. от Лабораторията за анализи и проучвания към Центъра по управление на качеството на СУ „Св. Климент Охридски“.

Анкетно проучване „Работодатели и потребители на кадрите на ФЖМК”

Целевата група на проучването са работодателите и потребителите на кадрите, завършили специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Периодът на проучването е 23 януари – 20 февруари 2023 г.