Един от важните източници за финансиране на изследователски проекти, научни събития, подкрепа на докторанти и публикационната дейност е ежегодната конкурсна сесия за разработване на научни проекти по ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски“ (съгласно Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност, приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.). Средствата се разпределят за:

  1. Издаване на научни трудове;
  2. Финансиране на научноизследователски проекти в четири направления:
  • 2.1. Тематични изследователски проекти;
  • 2.2. Проекти в подкрепа на докторанти;
  • 2.3. Проекти за частично финансиране на научни форуми;
  • 2.4. Публикационен проект.

Проектните предложения се подават по електронен път в системата на СУ „Св.Климент Охридски” (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Оценяването, класирането, финансирането и отчитането на проектите се извършва по критерии и процедури, посочени в:

  • Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със средства, отпуснати целево от държавния бюджет;
  • Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Текстовете на Правилника и Наредбата са пубикувани на посочения сайт (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Разработен е и Наръчник, който съдържа насоки за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите, финансирани целево от държавния бюджет (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Проектите се разглеждат от ежегодно предлагана от Факултетния или Деканския съвет на ФЖМК комисия, назначена със заповед на Ректора (чл. 5, ал. 2 от ПУРФНИДИНТСУ със средства, отпуснати целево от държавния бюджет по чл. 91, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВО).

Списък на одобрените проекти се публикува в електронната платформа до 3 дни след заседанието на УС. Решението на УС е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

Проектни предложения

През 2021 г. са одобрени 4 изследователски тематични проекта и 3 предложения за частично финансиране на научен форум на обща стойност 31 483 лв. В почти всички проекти е предвидено участието на докторанти – общо 10.

В рамките на предложенията за частично финансиране на научен форум е предвидено провеждането на Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и нови измерения“, на конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства“ и на VI научна конференция „Медийният поток: програма, поредица, сериал“. Предвидени са и три издания на Семинара на катедра „Радио и телевизия“.

През 2020 г. са одобрени 6 изследователски тематични проекта (от които 5 с участието на докторанти и 3 с участието на студенти) и 2 предложения за частично финансиране на научен форум на обща стойност 35 712 лв.

В рамките на предложенията за частично финансиране на научен форум са проведени Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ и V Научна конференция на тема „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“.

Количествени показатели за проектните предложения през годините:

За периода 2018-2021 г. научните колективи са реализирали 37 проекта - 27 тематични изследователски проекта, 2 проекта в подкрепа на докторанти и 8 проекта за частично финансиране на научен форум. От тях с участието на докторанти са 19 проекта, а с участието на студенти – 3 проекта.

За периода 2013-2017 г. научните колективи са реализирали 53 проекта - 43 тематични изследователски проекта, 5 проекта в подкрепа на докторанти и 5 проекта за частично финансиране на научен форум. От тях с участието на докторанти са 17 проекта, а с участието на студенти – 10 проекта.

Отличени проекти през годините:

От проведената през 2016 г. конкурсна сесия като най-успешно проведен е отличен проектът Идентичност и трансформационни модели на дизайна при мултиплатформено представяне на пресата, с ръководител проф. д-р Веселина Вълканова (https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/v_zmozhnosti_za_finansirane/programi/fond_nauchni_izsledvaniya_na_su)