Научна степен
Доктор
Професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Форма на завършване на обучение
защита на дисертиционен труд

Description

Докторската програма „Медии и комуникации” насърчава изследвания в областта на комуникационната и медийната теория и практика. Паралелно с увеличаващото се разнообразие и динамиката в сектора на медиите и комуникациите нараства и интересът към дипломиране в областта на медийните и комуникационните науки. Това е предизвикателство, на което ФЖМК отговаря чрез трета степен на висше образование и подготовка за научна кариера.

Focus

1.1. Насоченост на докторската програма

„Медии и комуникации” е интегрална научна специалност в направление „Обществени комуникации и информационни науки”.  Докторската програма „Медии и комуникации” насърчава изследвания в областта на комуникационната и медийната теория и практика. Високото качество на обучението се поддържа от дължи на мултидисциплинарно обучение  периметър от специализирани обучаващи звена в рамките на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и на други факултети от СУ, който съсредоточава усилията на висококвалифицирана научна общност. .

Паралелно с увеличаващото се разнообразие и динамиката в сектора на медиите и комуникациите, условията на развитие на сектора и  нараства и дипломирането в областта на медийните и комуникационните науки. Това е предизвикателство, на което ФЖМК отговаря чрез трета степен на висше образование и подготовка за научна кариера, насочена към създаване на способности за научен  анализ на начините, по които медиите отразяват и влияят върху света, и на комуникационните субекти и явления от различни гледни точки – включително технологични, икономически, морални, политически и исторически.

Докторантското обучение по „Медии и комуникации” е съгласувано с научно направление 5.8 Медии и комуникации (5.8 Media and communications) на Международната класификация на областите на

науката и технологиите (FOS 2007)[1]. Това позволява синхронизирането на докторската програма със световните стандарти и съобразяването ѝ както с Националната квалификационна рамка за ОНС „доктор”[2], така и с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот[3] и нейните актуализации[4].

1.2. Цел на докторската програма

 • Основната цел на докторантското обучение по „Медии и комуникации” е да подготви висококвалифицирани специалисти с научни степени и изследователи в областта на медийните и комуникационните науки, които да се придържат към най-новите тенденции, технологии и дебати в глобален мащаб. Да създаде висококвалифицирани изследователи и учени, подготвени да изпълняват приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.
 • Да отговори на трансформациите на социалната функция на науката в контекста на „обществото на знанието“. В тази посока важен белег на докторантското обучение е съобразеността му с промените във взаимоотношенията „образование – индустрия“ и „наука – бизнес“ и с очакванията на заинтересованите страни за нови научни и научно-приложни резултати.

1.3. Задачи на обучението в докторската програма

 • Задълбочаване на знанията, свързани със съвременните теоретични и методологични принципи на изследване в полето на комуникационната и медийната наука;
 • Овладяване и използване на научната терминология, характерна за социалните науки и специализирания терминологичен инструментариум на медийните и комуникационните изследвания;
 • Формиране на умения за ориентиране и анализиране на приоритетните теоретични и практически проблеми в областта на медиите и комуникациите;
 • Идентифициране на предизвикателствата пред науката за медиите и комуникациите и търсене на решения чрез екипна дейност и академичен обмен;
 • Мотивиране и готовност за участие в национални и международни проекти;
 • Придобиване на компетентности и умения за планирането и организацията на научното изследване и за самостоятелна научно-приложна и емпирична дейност;
 • Формиране на академични умения за самостоятелна преподавателска дейност;
 • Изграждане на академичен опит и самочувствие при презентиране на научното изследване и при популяризиране на получените резултати на научни форуми и в престижни научни издания.

 

Realization

Получилият образователна и научна степен „Доктор по медии и комуникации” е подготвен за самостоятелни научни изследвания и за иновационна научно-преподавателска дейност във висшите училища, в научноизследователските институции, в публичните и държавните институции и др. в конкретна научна дисциплина от областта на медиите и комуникациите. Завършилият докторската програма „Медии и комуникации” може:

 • да участва в различни форми на продължаващо обучение – постдокторантски програми за повишаване на професионалната квалификация в условията на повишаваща се сложност на медийната и комуникационната индустрия;
 • да участва в международни програми за академичен обмен за агрегиране на опит по научната специалност или по професионалните области на медиите и комуникациите;
 • да ръководи научноизследователски проекти за млади учени и постдокторанти към висши училища и научни организации;
 • да заема най-високи експертни позиции в областта на медиите и комуникациите в правителствения и корпоративния сектор;
 • да участва в процедури за израстване в академични длъжности и в процедури за по-висока научна степен във висши училища и научни организации в България, в страните от и извън Европейския съюз.

 

Education profile

4.1. Знания

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в обществените комуникации и информационните науки;
 • владее методите на научните изследвания в областта на медиите и комуникациите;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на медиите и комуникациите, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • притежава знания от най-висш порядък и извършва оригинални изследвания в конкретна дисциплина на научната специалност „Медии и комуникации”.

4.2. Умения

 • намира, извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, независимо дали са подробни или оскъдни;
 • проявява флексибилност спрямо динамична и сложна научнокомуникационна среда и умее да използва големи данни и алгоритми за комуникация;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии, да управлява несполучливите опити и да продължава напред;
 • притежава интернационален рефлекс и умения за включване в интеркултурни научни проекти;
 • притежава устойчива нагласа за учене през целия живот.

4.3. Компетентности

Самостоятелност и отговорност

 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания в конкретна дисциплина на научната специалност „Медии и комуникации”;
 • чрез постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна дисциплина и преценява необходимостта от актуални публикации;
 • притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
 • притежава способности да съставя, проектира, изпълнява и адаптира съвременен изследователски процес с научна стабилност.

Компетентности за учене

 • показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения или от областта на професионалната практика.

Комуникативни и социални компетентности

 • демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения, както и да адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства;

Професионални компетентности

 • детайлно разбира техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • притежава способност да продължава изследванията в научната област на медиите и комуникациите на все по-сложни равнища, като допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи.