Annual FJMC

Description

Материали за т. 29 на Годишника за 2022 г. се приемат до 31 март 2022 г.
Правила за приемане и отпечатване на ръкописите в Годишника на СУ "Св. Климент Охридски"
Изисквания за приемане и оформяне на ръкописите за Годишника на ФЖМК


Годишникът е най-старото периодично издание на Софийския университет. Първият му том излиза през 1905 г. 100-те години на неговото съществуване доказват, че той е утвърдена, необходима и важна институция в научния живот на Университета. За преподавателите Годишникът е авторитетна трибуна, даваща им възможност да запознаят научната общност със своите търсения и постижения. Затова и всеки от факултетите на Софийския университет се грижи за редовното списване на своя Годишник. Факултетът по журналистика издава Годишник от 1982 г. Досега са излезли 27 тома и се готви двадесет и осмият. Годишникът на ФЖМК е достъпен онлайн в Central and Eastern European Online Library, както и в платформата Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Цели и обхват на Годишника на ФЖМК
Годишникът на ФЖМК публикува научни изследвания - теоретични, емпирични и теоретико-емпирични, фундаментални или приложни; частни или комплексни; гледни точки; концептуални изследвания, базирани на хипотетични постановки и покриващи дискусии и сравнителни изследвания; обзори, предлагащи основен преглед или историческо изследване на някаква концепция или феномен. Разработките, които се публикуват, са от областите на: науките за комуникацията; на журналистиката и медиите и техните професионални страни – редакционна, организационна и технологична; на характеристиките на националните модели и реалности на функционирането на българските и чуждестранни медии; на различните знакови системи (вербална, визуална, аудиовизуална) и в различни формати и жанрове; на графичния дизайн; на творческите и културни индустрии; на дигиталните и онлайн платформи за комуникация; на създаването и излъчването на съдържания за печатни, радио- и телевизионни, онлайн медии, за информационни и PR агенции и свързани платформи; на връзките с обществеността; на интегрираните масови комуникации; на медийния мениджмънт, комуникационните технологии, организацията и управлението на комуникационни кризи.

Публикациите, резултат от изследователската работа на преподаватели и учени, могат да съдържат както фундаментални изследвания по теми, свързана с теорията, историята и трансформациите на комуникациите, журналистиката и медиите; с теорията, историята и стратегиите на публичната комуникация; с теорията, историята и развитието на книгоиздаването и редакционно-издателските дейности; с теорията и изследванията на управлението на съдържания и комуникационния мениджмънт или сравнителни теоретични разработки в сферата на медиите и комуникациите; така и практико-изследователски и приложни статии в сферата на медиите и журналистиката, пресжурналистиката, агенционната журналистика, фотожурналистиката, радиожурналистиката, телевизионната журналистика, онлайн медиите; връзките с обществеността, рекламата, интегрираните масови комуникации; книгоиздаването, редакционно-издателските дейности и практики, традиционното и дигитално публикуване; комуникационния мениджмънт и информационно-комуникационните технологии.

Приемат се ръкописи, които са съобразени с Изискванията за приемане и оформяне на ръкописите за Годишника на ФЖМК . Статиите и студиите се рецензират в съответствие със стандартите за оценка на постъпващите ръкописи чрез системата на двойносляпа проверка (double-blind peer review), описана в Процедурата за рецензиране. Авторите и редакционният съвет задължително спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“, както и Етичните правила на издателската дейност и злоупотребите (Publication ethics and publication malpractice). Редакционният съвет се придържа към международно приетите етични принципи и политики на публикуване на COPE (Committee on Publication Ethics). Томовете на Годишника на ФЖМК са търсени и ценени от професионалната общност и студентите и поради развитието на нови специалности във факултета. Към изданието проявяват интерес и други университети и департаменти, обучаващи студенти по масмедии и връзки с обществеността. Посредством Университетската библиотека Годишникът на ФЖМК се изпраща в над сто университета по света. Годишникът на ФЖМК е включен в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД. Признат е за индексиран в две световноизвестни бази данни: ГОДИШНИК НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", Факултет по журналистика и масова комуникация ISSN 1311-4883 CEEOL ИНИОН РАН


Монографии и сборници

2020
Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в 21 век. С., ФЖМК, 2020, 490 с. ISBN 978-619-7567-03-8
Медии и комуникации. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, 392 с. ISBN 978-954-07-4909-9
Жана Попова. Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 1989 г. , ISBN:978-954-07-5084-2, УИ "Св. Кл. Охридски", София, 2020.
Марин Бодаков. Критика и искреност. Случаят Йордан Маринополски. ВТ, Фабер, 2020, 272 с. ISBN: 978-619-00-1055-5Мила Серафимова. PR в дигиталната ера. С., Ентусиаст, 2020, 184 с., ISBN 978-619-164-318-9, електронно издание ISBN 978-619-164-319-6
Мила Серафимова. PR - теоретични основи и историческо развитие. С., Ваньо Недков, 2020.211 с., ISBN 978-619-194-060-8, електронно издание ISBN 978-619-194-061-5
Управление на масовите възприятия: колективна монография. Авт. Чавдар Христов, Богомил Калинов, Боян Георгиев, Бояна Колева, Венцислава Миндова, Елена Илиева, Калин Калинов, Любен Гешев, Миляна Велева, Петя Параловска. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, 2020. 388 с. ISBN 978-954-8194-97-6
Симеон Василев. Дописки от хаоса на времето: Медийно съдържание и външнополитически процес. София: Сивас Консултинг, 2020. 284 с. ISBN 978-619-7158-07-6
Никола Вангелов. Дигиталното потребителско проучване в маркетинга и рекламата, С., Недланд, 2020, 184 с. ISBN 978-619-7572-03-2
Поля Иванова. Телевизионно време. С., 2020, Унив. изд. Св. Климент Охридски, ISBN 978-954-07-5057-6
Лилия Райчева: биобиблиография. Състав. Милена Миланова. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. 248 с. ISBN 978-954-07-4997-6


2019
Луливера Кръстева. Социални конфликти и медиен резонанс. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019 432 с. ISBN: 978-954-07-4797-2
Мария Попова. Медийният човек, С., Авангард Прима, 2019, 354 с. ISBN: 978-619-239-285-7
Веселина Вълканова. Медии&Уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019
Светлана Станкова. Бежанските движения към България в периода 2011–2015 г.: Комуникационни ситуации и медийни практики. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019. 207 с. ISBN 978-954-07-4892-4
Антоан Божинов. Авторски свидетелства. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019
Ясен Бориславов. Българският сатирично-хумористичен печат между двете световни войни. С., 2019


2018
Здравка Константинова. Българската журналистика (1842–1944). Актуални ракурси. (Второ допълнено издание). С., Издателство „Авангард прима”, 2018
Андреана Ефтимова. Регистри в журналистическия дискурс. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018
Теодора Петрова. Телевизионната програма като част от медийните аудио-визуални услуги. София: Авангард прима, 2018. 190 с. ISBN 978-619-239-057-0
Симеон Василев. Лидерство и медии. София: Сивас Консултинг, 2018. 384 с. ISBN 978-619-7158-06-9
Милена Цветкова. Наука за книгата. София: Enthusiast Libris, 2018. 700 с. ISBN 978-619-164-267-0


2017
Управление на репутационни кризи: колективна монография. Авт. Чавдар Христов, Боян Георгиев, Ина Бачева, Калин Калинов, Петър Кърджилов, Пламен Атанасов, Христина Славова. София: Факултет по журналистика и масова комуникация, 2017. 304 с. ISBN 978-954-8194-91-4
БНР и БНТ - между държавата и обществото (1989-2015). Вяра Ангелова (съст.), издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2017, ISBN:978-954-07-4235-9
Milena Tsvetkova. Reading as Communication Echo. Saarbrücken: LAP, 2017. 120 p. ISBN 978-620-2-07007-2
Мария Нейкова. Ралица Ковачева. Медиатизираното измерение на външната политика. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017
Ралица Ковачева. Център и периферия на европеизираните публични сфери. С., Сиела, 2017
Снежана Попова. Медиен разказ. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017
Петранка Филева. Медийна икономика. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017


2016
Мария Нейкова. Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016
Андреана Ефтимова. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. С., Просвета, 2016
Венцеслав Бондиков. Методи за изследване на комуникацията в интернет. С., Холотера, 2016
Христо Кафтанджиев. Митологичните архетипи в комуникациите. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015.
Здравка Константинова. Българската журналистика (1842–1944). Актуални ракурси. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015.
Жана Попова. Жанрове и форми на забавлението в телевизията, ISBN:978-619-7240-18-4, "Полиграфюг", Хасково, 2015.
Радио, разказ, реч. Юбилеен сборник в чест на проф. дсн Снежана Попова. УИ "Св. Кл.Охридски". ISBN 9789540738147,Сл, 2014
Студийната публика в телевизията. Ангелова, В. (съст.). Враца, „Медиа груп“. 2014
Ясен Бориславов. Естествена история на българския смях. С., Книгоиздателска къща Труд, 2014.
Веселина Вълканова. Дизайн на книгата. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014
Чавдар Христов. Войната на идеите. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014
Андреана Ефтимова. Медиен език и стил. С., Университетското издателство „Св. Климент Охридски”, 2014
Веселина Вълканова. Медиен дизайн. Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013
Алберт Бенбасат. Алиса в дигиталния свят. С., Кралица Маб. 2013
Любомир Стойков. Facebook комуникация: Виртуални есета и коментари. С., Алма комуникация. 2013
Жана Попова. Диалогови модели. Между събития и медийни образи, ISBN:978-954-07-3395-1, УИ "Св. Кл. Охридски", София. 2013.
Милена Цветкова. Цитирането: стандарт и стил. С., Библиоскоп, 2013
Милена Цветкова. Наука със стил: писане на дипломен проект. С., Ентусиаст, 2013
Милена Цветкова. Книгата като медия. С., Ентусиаст. 2012
Грета Дерменджиева. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012


Академична фото книга на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет "Св. Климент Охридски" (2013-2016)
Научни сборници (до 2016 г.)

Team

Volumes