“Темпус”
Европейските фондове са най-значителен източник за финансиране на научно-изследователската дейност. По програмата на ЕС ТЕМПУС е изпълнен проект за продължаващо обучение по журналистика (1999-2001г.). Той помогна на преподавателите от специалност “Журналистика” и „Връзки с обществеността” да осъществят комуникация и сътрудничество с висшите училища от Лил, Ливерпул, и Барселона. Преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация участваха в обучението на голям брой редактори и репортери от БНТ и БНР, както и от регионалните центрове на двата оператора. На базата на лекции и доклади от конференции, проведени по проекта, са издадени 5 сборника по актуални теми на медиазнанието.

Проект по Програма ФАР „Подобряване на професионалните стандарти в българската журналистика”
ФЖМК е бенефициент по проект по програма ФАР - EuropeAid /113392/ D / SV / BG : Техническа помощ за подобряване на професионалните журналистически стандарти. Проектът се изпълнява от BBC ( WST ) - Лондон, Център за развитие на медиите – България, Human Dynamics (Австрия), Международна федерация на журналистите (Белгия), Университета в Лайпциг (Германия), Дъблинския технологичен институт (Ирландия). ФЖМК участва в частта за модернизиране и осъвременяване на обучението . 15 преподаватели се включиха в инициативата за стипендии на Проекта на ФАР/Би Би Си “Техническа помощ за подобряване на професионалните стандарти в българската журналистика”, като подготвиха проекти за изследвания в сродни институти във Великобритания и Франция и ги реализират в периода април-септември 2005 г. Осем преподаватели участваха в обучителен семинар в Лондон по подпроекта на ФАР/Би Би Си “Модернизиране на академичната учебна програма”.
Представители на ФЖМК участват в други фази на проекта в сътрудничество с Медийната коалиция и СБЖ.

Участия по Програмата “Фулбрайт”
Четирима преподаватели от ФЖМК през последните 5 години са стипендианти по програмата на американското правителство за научни изследвания и академичен обмен ”Фулбрайт”.

Програми на Централно-европейския университет в Будапеща
Научноизследователската дейност се съчетава с усилия за подобряване на учебните програми и учебния материал. Двама преподаватели са участвали в проекти за разработване на учебни програми в ресурсния център на Централно-европейския университет в Будапеща и 8 преподаватели обновяват познанията си и подготвят нови учебни програми в сродни европейски институти по проект на Програма ФАР.

Ателиета “Френска журналистическа практика”
Ателиетата “Френска журналистическа практика” се провеждат във Факултета по журналистика и масова комуникация в партньорство с Висшето училище по журналистика в гр. Лил, Франция със съдействието на Френски институт, София.