МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ. Научна библиография

1990–2022

god30Представена е първата тематична библиография на научни публикации на университетски преподаватели и изследователи в България по конкретни теми - комуникации, медии, журналистика, публични комуникации и издателска дейност. За първи път е очертан периметърът на научната основа на образованието на журналистите и другите медийни и комуникационни професии в България от началото на демокрацията през 1990 г. до 2022 г. Трябва да се отбележи, че във всички бивши социалистически страни в Европа периодът на обучение по журналистика след 1990 г. се счита за по-важен. Методологическата теза, която се преследва, е тази за осмислянето на библиографията като кумулативна книга с кондензирани знания за дадена област на живота и като посредник в обществото на знанието. Тази публикация е възможна благодарение на финансовата подкрепа на Националния научен Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката на Република България в рамките на Грант (договор №. КП-06-НП3/56 от 22.11.2021 г.) по конкурс "Българска научна периодика. 2022".

Индексирана и реферирана / Indexed and Abstracted:

Медии и комуникации. Научна библиография 1990 - 2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България, т. 30, Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация. Милена Цветкова (авт.-съст.), Веселина Вълканова, Валери Стефанов (н. ред.), Петър Величков (библ. ред.). С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, 640 с., ISSN 1311-4883