Един от важните източници за финансиране на изследователски проекти, научни събития, подкрепа на докторанти и публикационната дейност е ежегодната конкурсна сесия за разработване на научни проекти по ФНИ при СУ „Св. Климент Охридски“ (съгласно Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност, приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.). Средствата се разпределят за:

 1. Издаване на научни трудове;
 2. Финансиране на научноизследователски проекти в четири направления:
 • 2.1. Тематични изследователски проекти;
 • 2.2. Проекти в подкрепа на докторанти;
 • 2.3. Проекти за частично финансиране на научни форуми;
 • 2.4. Публикационен проект.

Проектните предложения се подават по електронен път в системата на СУ „Св.Климент Охридски” (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Оценяването, класирането, финансирането и отчитането на проектите се извършва по критерии и процедури, посочени в:

 • Правилник за условията и реда на финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със средства, отпуснати целево от държавния бюджет;
 • Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Текстовете на Правилника и Наредбата са пубикувани на посочения сайт (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Разработен е и Наръчник, който съдържа насоки за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите, финансирани целево от държавния бюджет (http://eservices.uni-sofia.bg/projects/).

Проектите се разглеждат от ежегодно предлагана от Факултетния или Деканския съвет на ФЖМК комисия, назначена със заповед на Ректора (чл. 5, ал. 2 от ПУРФНИДИНТСУ със средства, отпуснати целево от държавния бюджет по чл. 91, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВО).

Списък на одобрените проекти се публикува в електронната платформа до 3 дни след заседанието на УС. Решението на УС е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

Проектни предложения

 • През 2021 г. са одобрени 4 изследователски тематични проекта и 3 предложения за частично финансиране на научен форум на обща стойност 31 483 лв. В почти всички проекти е предвидено участието на докторанти – общо 10.

В рамките на предложенията за частично финансиране на научен форум е предвидено провеждането на Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и нови измерения“, на конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства“ и на VI научна конференция „Медийният поток: програма, поредица, сериал“. Предвидени са и три издания на Семинара на катедра „Радио и телевизия“.

 • През 2020 г. са одобрени 6 изследователски тематични проекта (от които 5 с участието на докторанти и 3 с участието на студенти) и 2 предложения за частично финансиране на научен форум на обща стойност 35 712 лв.

В рамките на предложенията за частично финансиране на научен форум са проведени Международна научна конференция „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“ и V Научна конференция на тема „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“.

 • „Поп-култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарни анализи на пресечността между медии, култури и политики“ с ръководител на научния екип доц. д-р Жана Попова. Научният екип по този проект е съставен от изследователи не само от Факултета по журналистика и масова комуникация, но и от други звена на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от Българската академия на науките.
 • Проект по конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ за финансиране на брой на Годишника на Софийския университет, Факултет по журналистика и масова комуникация.

През 2022 г. се отбелязва 70-годишнината от създаването на специалността „Журналистика“ – едно важно събитие не само за академичната общност, но и за професионалната гилдия в сферата на медиите и комуникациите, което ще бъде почетено чрез специално, юбилейно издание на Годишника на ФЖМК. Целта на настоящия проект е именно подпомагане издаването на този юбилеен том. Примерното съдържание включва:
•    Библиография на научните изследвания по медии и комуникации в периода 2000 – 2020 г., включваща публикувани статии, студии, глави от книги, монографии, дисертации. В библиографията ще бъдат посочени както чуждестранни издания на езици, различни от българския, така и национални издания.
•    Изследвания в областта на правната и етичната регулация на медиите и използването на данни. Тук ще бъдат разгледани следните аспекти на тази проблематика:
    Нормативна уредба в българското законодателство с включена съдебна практика по ключови дела, свързани с рисковете при упражняването на журналистическата професия и свободата на словото в България и сравнение с чуждестранната практика и извеждането на добри примери.
•    Изследвания относно начините на използване на медиите от обществото с фокус върху потенциала на електората да направи информиран избор.

 • Проект за международен научен форум на тема „Практически аспекти на медийната грамотност“

Събитието се занимава с тема, интересът към който е засилен именно от реалностите на живота след началото на пандемията през 2020 г. и нарастващата роля на медиите – в частност на онлайн медиите – в ежедневието на все повече хора. Влияние върху заемането на решения – а все по-често и върху невъзможността за заемане на решения - от хората безспорно има получаването на информация от различни медийни канали, довело до пренасищане с информация за обикновения човек.

 • Проект „КоМ: Инсист“ с пълно наименование „Комуникационен мениджмънт: Информационни потоци, системи за управление и степени на интегрираност на комуникациите в корпорации, неправителствени организации и държавни агенции в България"

Проектът е финансиран чрез конкурсната програма "Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти". “КоМ:Инсист“ е мащабно изследване в областта на корпоративните комуникации в България. Целта му е да установи съвременните тенденции, възможностите и предизвикателствата пред професионалистите в сектора. Проектът е воден от екип (изследователи) от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. "КоМ: Инсист" включва три фази - кабинетно проучване, анкета сред работещи професионалисти и дълбочинни експертни интервюта. Проектът е изцяло отразен на създадения специално за тази цел уебсайт: https://www.com-insist.info/

Количествени показатели за проектните предложения през годините:

За периода 2018-2021 г. научните колективи са реализирали 37 проекта - 27 тематични изследователски проекта, 2 проекта в подкрепа на докторанти и 8 проекта за частично финансиране на научен форум. От тях с участието на докторанти са 19 проекта, а с участието на студенти – 3 проекта.

За периода 2013-2017 г. научните колективи са реализирали 53 проекта - 43 тематични изследователски проекта, 5 проекта в подкрепа на докторанти и 5 проекта за частично финансиране на научен форум. От тях с участието на докторанти са 17 проекта, а с участието на студенти – 10 проекта.

Отличени проекти през годините:

От проведената през 2016 г. конкурсна сесия като най-успешно проведен е отличен проектът Идентичност и трансформационни модели на дизайна при мултиплатформено представяне на пресата, с ръководител проф. д-р Веселина Вълканова (https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/v_zmozhnosti_za_finansirane/programi/fond_nauchni_izsledvaniya_na_su)