Факултетният съвет на ФЖМК включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти.
Членовете на Факултетния съвет се избират от общото събрание. Деканът е член на Факултетния съвет по право и е негов председател. Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана.
Факултетният съвет е орган за непосредствено управление на факултета. Факултетният съвет приема вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специализанти и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основни въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценки за работата на докторантите и предлага на Ректора решения относно трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е незадоволителна; изслушва периодично информация за състоянието на бюджета на факултета и изразява становище относно неговото изпълнение; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.
По предложение на декана Факултетният съвет на ФЖМК определя броя, избира и освобождава с тайно гласуване заместник-деканите; утвърждава и освобождава предсрочно с тайно гласуване ръководителите на катедри; избира, повишава в длъжност и освобождава нехабилитираните членове на академичния състав и взема решение за привличане на хонорувани преподаватели. Факултетният съвет взема решение за привличане на гост-преподаватели, което се утвърждава от Академическия съвет.

Факултетният съвет предлага на Академическия съвет план за прием на студенти и докторанти; обявяване на конкурси за професори, доценти и асистенти; удостояване със званието “Доктор хонорис кауза”.

Факултетен съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация

Проф. д-р Веселина Вълканова - Декан
Проф. д.н. Андреана Ефтимова
Проф. д-р Грета Дерменджиева
Проф. д-р Николай Михайлов
Проф. д-р Теодора Петрова
Проф. д-р Тотка Монова
Проф. дфн Христо Кафтанджиев
Доц. д-р Венцислав Димов
Доц. д-р Вяра Ангелова
Доц. Георги Лозанов
Доц. д-р Дияна Петкова
Доц. д-р Ефрем Ефремов
Доц. д-р Жана Попова
Доц. д-р Мануела Манлихерова
Доц. д-р Мария Попова
Доц. д-р Милена Цветкова
Доц. д-р Орлин Спасов
Доц. д-р Светлана Станкова
Доц. д-р Светлозар Кирилов
Гл. ас. д-р Мая Василева
Студент Виктория Гетова
Студент Габриела Михайлова
Студент Стела Копринкова

Протоколи от заседания на Факултетния съвет