Научният съвет на ФЖМК е сформиран по решение на ФС и работи в мандатния период 2015-2019 г.

От ноември 2019 г. функциите на Научен съвет изпълнява Факултетният съвет на ФЖМК по чл. 53 (4) от Правилника за устройството и дейността на СУ.

Протоколи от заседания на Научния съвет