Дирекция „Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“ на Министерство на външните работи (МВнР) обявява позиция за стажант с профил „Комуникации, връзки с обществеността и реклама“.
Основни изисквания към кандидатите:

 •  да бъдат български граждани;
 •  да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната /3 или 4 курс /
 •  да владеят на много добро ниво английски език
 •  отлично владеене на книжовен български език
 •  Компютърна грамотност:  Работа с MS Office, работа със социални мрежи

mvnr

Основни функции на стажант „Комуникации, връзки с обществеността и рекламата“:

 • Подпомага подготовката и редовното поддържане на страницата на „Официална помощ за развитие“ на български и на английски език /изготвяне, редактиране и качване на новини и информационни материали.
 • Под ръководството на началника на отдел „Сътрудничество за развитие“ осигурява оперативната координация с компетентната дирекция в МВнР с оглед навременното актуализиране на информацията на официалния сайт на МВнР и др. социални медии относно ОПР. Оказва съдействие при обобщаване на данни за средствата по Официалната помощ за развитие /ОПР/, изготвяне на съобщения за тях.

Към заявлението задължително се прилагат:

 •  автобиографична справка на български език по образец;
 •  актуално уверение от учебното заведение;
 • Към заявлението могат да бъдат приложени:
 •  мотивационно писмо (ако липсва такъв параграф в самата молба);

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

 •  на хартиен носител на пропуска за граждани (Приемна на МВнР);
 •  по пощата на адрес: гр. София 1113, ул. „Ал.Жендов” № 2;
 •  на е-mail: Human.Resources@mfa.bg и i.tenev@mfa.bg

Стажът в МВнР може да бъде от 1 до 2 месеца  и е неплатен, но с възможност след неговото изтичане за сключване на граждански договор със стажанта при демонстрирани умения и постигнати добри резултати.
След приключване на стажа в Централното управление на МВнР стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.
Срок за подаване на документи: 15 февруари 2023 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.

Повече информация