КЛАСИРАНЕ
на проектни предложения, участващи в обявения конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти-2“, съгласно Решение на МС №206 от 07.04.2022 г. и Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ РД-19-256/20.07.2022 г.

Комисия в състав: проф. д-р Николай Михайлов, проф. д-р Ефрем Ефремов, доц. д-р Светлана Станкова, доц. д-р Светлозар Кирилов, доц. д-р Симеон Василев,  гл. ас. д-р Петър Айолов, докт. Благовест Илиев (представител на целевата група), назначена с Решение на ФС, протокол №11/28.07.2022 г., на свое заседание от 05.09.2022 г. разгледа подадените документи в Конкурса за избор на млади учени и постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти-2“, обявен с решение  на ФС, Протокол №11/28.07.2022 г., на страницата на ФЖМК.
https://fjmc.uni-sofia.bg/news/konkurs-za-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2022-g
Обявена е една щатна бройка в категорията „млади учени“ за длъжността „изследовател R1” на срочен трудов договор на пълен 8-часов работен ден за 12 месеца с основно брутно възнаграждение от 1200 лв.
Допуснат до участие в конкурса e един кандидат.

Входящи номера на заявленията

Точки от оценяването

Мотиви за решението:

Класиран кандидат

Вх.№01

176 т.

Темата на проектното предложение предполага задълбочено интердисциплинарно проучване и теоретичен анализ на българската и чужда литература, касаеща изследването, тълкуването и обяснението на феномена на инклузивната социална роля на журналистиката в исторически и актуален към настоящия момент план; отражението му върху журналистиката като структура, ефекти на културни трансформации и последствия. Очакваните резултати са създаването на нови научни знания в сферата на медиите и обществените комуникации чрез теоретични обобщения и емпирични изследвания, които ще бъдат публикувани в академични издания.

За обявените щатни бройки за длъжността „признат изследовател R2” на срочен трудов договор на
4-часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца  с основно брутно възнаграждение от 800 лв.
Трима кандидати се допускат до оценяване на подадената конкурсна документация.
Комисията се обедини около следните резултати:

Входящи номера на заявленията

Точки от оценяването

Мотиви за решението:

Класирани кандидати

Вх.№04

449,14

Изчерпателно и коректно описание на проектното предложение. Наличие на сериозен изследователски опит и разпознаваемост на научните резултати на кандидата сред  научната общност. Изследователска цел преодоляване на известно неглижиране на регионалните медии и утвърждаване на техния социален и информационен потенциал.

Вх.№02

326,85

Очертана слабо разработена у нас проблематика. Реалистичност на поставените цели и на работната програма. Една от целите е извеждане на основните характеристики на нагласите на обществото и реакциите на аудиторията към нов медиен феномен. Тя позволява бърза ориентация в качествата на проектното предложение и на кандидата.

Вх.№03

264,57

Проектното предложение се отличава с ясна програма и научно-изследователски цели с акцент за анализ на влиянието на дигитализацията и развитието на информационните технологии върху комуникацията, осъществявана от международни организации. Кандидатът представя доказателства за наличието на потенциал да осъществи качествено изследване.

Решението на Комисията е прието на ФС, Протокол 01/08.09.2022 г.