Съставът на Комисията по качество на Факултета по журналистика и масова комуникация е избран с решение на ФС от 28.11.2019

Председател: проф. д-р Николай Михайлов

Членове:

Факултетната комисия по качеството е помощен орган на Декана и Факултетния съвет. Избира се от Съвета по предложение на Декана. Комисията подпомага Декана, Факултетния съвет, катедрите и администрацията за въвеждане на факултетно равнище на утвърдените от Ректора и Академичния съвет стандарти, методологии, методики и информационни системи за оценяване и контрол на качеството.