Проф. д-р Веселина Вълканова беше преизбрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация

На общо събрание, проведено на 24 октомври 2023 г., проф. д-р Веселина Вълканова беше преизбрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на първо гласуване с 34 гласа "За".

vvvПроф. Веселина Вълканова е медиен изследовател и експерт. От 35 години, след спечелен конкурс, работи като преподавател на основен трудов договор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФЖМК – последователно като редовен асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор.

Проф. Веселина Вълканова е била двама мандата заместник-декан на ФЖМК по научноизследователската дейност и по докторските програми, председател на Научния съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, три мандата ръководител на катедра във ФЖМК, два мандата председател на Общото събрание на ФЖМК при Софийския университет, дългогодишен председател на Редакционния съвет към ФЖМК и главен редактор на Годишника на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по журналистика и масова комуникация.

Списъкът на научните трудове на проф. Вълканова включва: 5 авторски монографии; повече от 100 студии и статии в научни сборници и специализирани научни издания; редица участия международни и национални проекти, конференции и семинари; научно редактиране, авторство на рецензии и предговори на книги и др. Научните ѝ публикации – монографии, статии, студии и изследвания, имат повече от 500 цитирания в българската и международната научна общност със срещания в индексите за цитиране на авторитетни бази данни.

Области на научен интерес: медии и комуникации, визуална комуникация, онлайн комуникация, дигитални медии, пресжурналистика. Темите в научните изследвания на проф. Веселина Вълканова и в учебните програми на лекционните ѝ курсове включват основните полета на теорията, диахронното развитие и културата на медиите, визуалната комуникация, както и на нейната среда: застъпени са проблематики, посветени на трансформациите на медиите в дигитална среда, на качествената журналистика и дигиталния обрат, на специфичните закономерности на визуално представяне на онлайн и традиционни медии.

Проф. Веселина Вълканова преподава на студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и в ОНС „доктор“: в 6 бакалавърски програми, в 14 магистърски програми, в редица научни специалности в докторската програма „Медии и комуникации“. Създател на магистърската програма „Преса и медии“, създател и ръководител на магистърската програма „Медиен дизайн“, на съвместната магистърска програма с Великотърновския университет „Дигитални комуникации и медии“ по проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., на първата магистърска програма на ФЖМК на английски език “Digital Media and Communication”.

Проф. Веселина Вълканова е създала школа в експертното за нея изследователско поле, научен ръководител е на много дипломанти и докторанти, девет от докторантите ѝ успешно са защитили своите дисертации.

Insign

Член е на престижни научни и професионални организации, сред които ECREA − European Communication Research and Education Association, EJTA − European Journalism Training Association, EUPRERA − European Public Relations Education and Research Association, Gutenberg Gesellschaft, член на Съюза на българските журналисти, член на Дружеството на немскоговорящите журналисти. Член на Общото събрание на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Проф. д-р Веселина Вълканова има участия в десетки национални и международни научни проекти и конференции. Член е на екипа на проект „Трансформация и конвергентни модели на журналистиката в процеса на цифровизация, в условията на цифрово общество и в дигитален комуникативен контекст: диспозитивен анализ“ по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания от 2022 г. и на успешно приключения проект „Модел на ефективна визуално-комуникативна и медийна среда за формиране и възпитаване на нови публики в сферата на изкуствата и културните и творчески индустрии чрез споделени пространства“ от същия конкурс. Ръководител е на успешно приключилия проект по конкурса Българска научна периодика от 2022 г. Ръководител за България е на международен проект, координиран от Technische Universität Dortmund за 2023-2024 г. на тема: “Covering Cohesion Policy in Europe – Training MOOC for European Journalism Students”, с финансираща организация: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проф. Веселина Вълканова е член на международни редколегии на научни списания в чужбина и у нас: на редакционния съвет на Annals of Journalism and Mass Communication − международно списание (Делауър, САЩ), което е посветено на публикуването на най-новите изследвания в областта на журналистиката и масовата комуникация. Председател на Редакционния съвет към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски”. Член на международния редакционен съвет на „Newmedia21.eu. Медиите на 21 век“. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. Член на международната редколегия на научното списание „Проблеми на постмодерността”, индексирано в европейската референтна система за индексиране на научни списания ЕРИХ ПЛЮС, към DOAJ, CEEOL, EBSCO и др. Член на международната редколегия на научното списание „Медии и обществени комуникации“ и др.

За високи академични постижения през 2012 г. на проф. Веселина Вълканова е присъден Почетен нагръден знак „Св. Кл. Охридски“ – първа степен.