Уважаеми колеги,
Във връзка със Заповед на Ректора и на базата на решение на Факултетния съвет на ФЖМК от 9.09.2021 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Обучението на студентите във всички специалности в бакалавърската степен и на всички магистърски програми, редовно и задочно обучение, да се организира и проведе по т.нар. хибриден модел, съчетаващ дистанционни форми на преподаване − посредством платформите „Мудъл“, „Майкрософт Тиймс“, „Зуум“ или по изключение в други платформи (за лекциите и занятията в големи групи и потоци), и присъствени занятия за лекциите в профилите, за практикумите, упражненията, семинарите в сградата на ФЖМК, като се съблюдават всички санитарни и противоепидемиологични мерки. При изготвяне на разписите на занятията са взети предвид броят на студентите в специалност (курс, поток, група); капацитетът на залите, в които се провеждат занятията; характерът на обучението (лекции, семинарни занятия, лабораторни упражнения, практически занятия и пр.).

  1. За първи курс, редовно и задочно обучение, семестърът ще протече в присъствена форма в сградата на ФЖМК, за което са предвидени големи зали, предприети са съответните санитарни и хигиенни мерки.
  2. Изпитните сесии във ФЖМК за задочно и редовно обучение в трите степени ще се проведат както присъствено, така и дистанционно – според формата на изпита и капацитета на залите.
  3. Защитите на дипломни работи през ноемврийската сесия ще се проведат онлайн в платформата Зуум – по график.

Надявам се в настоящата ситуация организацията на семестъра да се основава на съгласие, информираност и добра комуникация между студенти, преподаватели, катедри и деканат.

Разпис на занятията за зимен семестър на студентите редовна форма на обучение.

Във връзка със заповед на Ректора на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ №РД19-279/23.07.2021 г. е определен Графикът на учебния процес за Факултета по журналистика и масова комуникация .

На вниманието на студентите от първи курс предоставяме Ръководство за организация на учебния процес и работата с платформите Мудъл и СУСИ (Система за управление на студентска информация .

Желая на всички студенти, преподаватели и администрация успешен зимен семестър!

Проф. д-р Веселина Вълканова

Декан на ФЖМК